Home သတင္းေဆာင္းပါး မဲစာရင္းေတြ ဘာေၾကာင့္ အမွားမ်ားရတာလဲ အပုိင္း(၂)

မဲစာရင္းေတြ ဘာေၾကာင့္ အမွားမ်ားရတာလဲ အပုိင္း(၂)

186
0
Advertise Here

ၾသဂုတ္လထုတ္-၂၀၁၅၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၂၆) မွ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

သန္းထုိက္ ေရးသည္။

ေကာ္မရွင္ ေငြဘယ္ေလာက္သံုးလဲ      

Advertise Here

            ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁ဝ ဘီလီယံ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၅ ေရြေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္ေငြ ၄ဝ ဘီလီယံအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

            ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အျခားသာမန္ ရေငြမွာ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၂၂၈ ဒသမ ၅၅ ရွိသည္ဟု ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

            အဆုိပါ ဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္၏ သာမန္သုံးေငြမွာ က်ပ္သန္းငါးေသာင္းနီးပါး (၄၉,၅၅၅ ဒသမ ၂၉၅ သန္း)၊ ေငြလုံးေငြရင္း သုံးေငြမွာ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင့္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ ( ၁,၇၂၉ ဒသမ ၉ဝဝ သန္း) ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၁,၂၈၅ ဒသမ ၁၉၅ သန္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

            ျပည္ပေထာက္ပံ့အကူအညီမ်ားအျပင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ ရေငြအေနျဖင့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္ ေငြ က်ပ္ ၆၈ ဘီလီယံနီးပါးရရွိခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္မွာဘယ္သူေတြပါ

            ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၁,၄၁၁ ဦးရွိၿပီး  တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ၁၂၄ ဦးပါဝင္ကာ ၄င္းတို႔ သည္ ေကာ္မရွင္၏ အဓိကေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားကို တာဝန္ယူထားသည္။

            ယင္းသုိ႔ ေကာ္မရွင္၏ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူထားသူမ်ား တာဝန္ယူထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ ေက်းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ား တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက စိမ့္ဝင္ေနသည္။

            ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဒုဦးစီးမွဴး သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး ၄င္း၏စာေရးသည္ ရပ္ကြက္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ ခြဲမ်ား၏ ႐ုံးသည္လည္း ရပ္ကြက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႐ုံးမ်ားတြင္သာ အေျခစိုက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

            ထိုသုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲမ်ားသည္ ေထြ/အုပ္ ၏ ႐ုံးခန္းကို အသုံးျပဳေနရသည့္အျပင္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာ တမ္းမ်ား ပစၥည္းပစၥယမ်ားကိုလည္း ေထြ/အုပ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳေနရသျဖင့္ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ေထြ/အုပ္ စာေရးႏွင့္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တို႔အၾကားတြင္ အျမင္မၾကည္လင္မႈ မ်ားလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း MYFREL မွ ေဒၚဇင္မာဦးက ေထာက္ျပသည္။

            ထိုသို႔ ေထြ/အုပ္မွ ဒုဦးစီးမွဴးမ်ား၊ စာေရးမ်ားကို ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထား ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္လည္း မႏိုင္ဝန္ထမ္းေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္။

            ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕ နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးက ယခုလို ေျပာသည္။

            ”ပြင့္ပြင့္လင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မႏိုင္ဘူးေပါ့ ဗ်ာ။ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ေတြနဲ႔၊ ေကာ္မရွင္အလုပ္ေတြနဲ႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးတဲ့ တာဝန္ကို လုပ္ရတာေပါ့”

            ေဗဒါအင္စတီက်ဳမွ ဦးေဇယ်ာဦးကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား သည့္ ဂုဏ္သတင္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယူဆသူျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ေၾကာင့္သာ သမၼတက ၄င္းစိတ္ႀကိဳက္လူမ်ားကို ခန္႔အပ္ၿပီး အျခားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ခန္႔အပ္မႈအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္လာရေၾကာင္း ေျပာသည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအရပင္ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္စရာမရွိ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ေျပာသည္။

Photo: Than Htike        မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုိ႕ေျမရပ္ကြက္ အတြင္း မဲစာရင္း ၾကည္႕ရႈေနသူတစ္ဦး

            ”ဒီလုိအခ်က္မ်ဳိးေတြ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ သူဟာ Independent မျဖစ္ဘူး၊ Neutral မျဖစ္ဘူး၊ ယုံၾကည္စရာ ဘာမွမရွိဘူး”ဟု ဦးေဇယ်ာဦး က ေျပာသည္။

            ”ဒါက ႀကံ႕ခိုင္ေရးမို႔၊ ဘယ္သူမို႔ ေျပာေနတာထက္စာရင္ ဒီ Structure ႀကီး ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ဘယ္သူမွ မယုံရဘူး၊ NLD တက္လာရင္လည္း သူလည္း နီးစပ္တဲ့လူကို ခန္႔မွာပဲ။ ဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီ Structure မွာကိုက ခြင့္ျပဳေပးထားတာ ကိုး”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

            ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ေဟာင္း) ဦးတင္ေအး သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွင့္ ယခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ လည္း စစ္ဝတ္စုံဝတ္ကာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

            ယင္းသို႔ဝတ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းထုတ္ ျမန္မာ တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ”ဆႏၵအရ ေျပာရင္ ေတာ့ ေန႔တုိင္းေတာင္ ဝတ္ခ်င္တာ” ဟု ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

IFES ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိ

            ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ IFES ၏အကူအညီျဖင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ မဲစာရင္းစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (https:// checkvoterlist.uecmyanmar.org) ကို ဒုတိယအႀကိမ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္း ေၾကညာသည့္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္လႊင့္တင္ခဲ့သည္။

            သို႔ေသာ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ ဆက္ကိရိယာမ်ားတြင္ လူသံုးမ်ားသည့္ စာလံုးပံုစံ (Font)မွာ Zawgyi-One ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳ ထားသည့္စာလံုးပံုစံမွာ လူသုံးအလြန္နည္းသည့္ ယူနီကုတ္ (Myanmar3) ျဖစ္ေနသည္။

            ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္မွ စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်က္အလက္ မ်ား ရွာမေတြ႕ျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

            ယင္းသုိ႔ အင္တာနက္ေပၚတြင္ မဲစာရင္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ရသည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္အျပင္ ေငြေၾကး ေျမာက္ျမားစြာလည္း သုံးထားသျဖင့္ အဆင့္အတန္းမီၿပီး သုံးစြဲ သူမ်ားအဆင္ေျပေျပ အက်ိဳးရွိရွိလုပ္ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီကိုသာ တာဝန္ယူလုပ္ခိုင္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သင့္သည္ဟု NLD မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္ဆုိသည့္ စာေရးဆရာ ကိုေနဘုန္းလတ္က ေထာက္ ျပသည္။

            ”အခုဟာက အြန္လိုင္းေပၚမွာ ရွိတယ္သာ ေျပာတယ္။ ဘယ္သူမွ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သုံးလို႔မရဘူး။ အလကား ၤသမ ွ့သတ (႐ုပ္ျပသက္သက္)ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

            လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ကေတာ့ ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ လုံး၏ မဲစာရင္းမ်ားကို ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ ျပည့္စုံ ေအာင္ မတင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ Font အမွားမ်ားကို ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ေမာ္ကြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာ    ၾကားသည္။

            ”ၿပီးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ကိုပဲ ၿပီးသေလာက္ၿပီးသေလာက္ စီစဥ္ၿပီး တင္ေပးေနတာ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ မၿပီး ေသးဘူး။ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိမွ ၿပီးမွာလဲဆိုတာကိုလည္း ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ လုပ္ေနတုန္းပဲ”

            ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးကေတာ့ ယင္း သို႔ အင္တာနက္ေပၚတြင္ မဲစာရင္းျဖည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္ ဆိုင္းထားၿပီး မဲစာရင္းမွန္ကန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုသာ လုပ္ေန ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

            ”ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ တစ္လ၊ ႏွစ္လ တန္သည္ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔မဲစာရင္း ဘယ္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာကို Online က ရွာလို႔ရမယ္”ဟု သူက အာမခံသည္။

            မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂ဝ၁၄ မွ ၂ဝ၁၈ အထိလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္က မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအျဖစ္ ခ်မွတ္ထားသည္။

            သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ မဲစာရင္းမ်ား ၾကည့္လို႔ရမည္ ဆုိလွ်င္ ”ဘာလုပ္ရေတာ့မွာလဲ”ဟု ကိုေနဘုန္းလတ္က မွတ္ ခ်က္ေပးသည္။

            ထိုသို႔ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဲစာရင္းမွားယြင္းေန မႈမ်ားအတြကIFES တြင္လည္း တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဒၚဇင္မာဦး က ေထာက္ျပသည္။

IFES သည္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာမ်ားအျပင္ မဲစာရင္း ျပဳစုရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပး ထားသည္။

Photo: Than Htike                   ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ကုန္သည္လမ္းမေပၚရွိ မဲစာရင္းၾကည္႕ရန္ လႈံေဆာ္ထားသည္႕ပုိစတာတစ္ခု

            ထိုသို႔မွားယြင္းမႈမ်ား၊ မျပည့္စံုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ မွားယြင္းမႈမ်ား အတြက္ IFES အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚဇင္မာဦးက ေျပာသည္။

            ေမြးသကၠရာဇ္မ်ားတူေနသည့္ ကိစၥမ်ဳိးဆိုလွ်င္ ယခင္ အခ်ိန္ကတည္းက ျပည္သူကို ရွင္းျပျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ NLD က မဲ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ခ်ိန္တြင္မွ နည္းပညာအရ မွားယြင္းမႈျဖစ္ရသည္ဟူေသာ ေျဖရွင္း ျခင္းမ်ဳိးသည္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚဇင္မာဦးက ေျပာသည္။

            ”အထူးသျဖင့္ နည္းပညာအရ မွားတာမ်ဳိးဆိုရင္ သူတို႔ အေနနဲ႔ ေျပေျပလည္လည္ အေစာကတည္းက ရွင္းျပထားသင့္ တယ္ ။ အခုက်မွ၊ သူမ်ားေတြေျပာတဲ့အခါက်မွ ဒါက ဒီလုိ နည္း ပညာေၾကာင့္ပါလို႔ ေျပာတာကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူးေပါ့”ဟု သူက ေထာက္ျပသည္။

            နည္းပညာအသုံးျပဳ၍ မဲစာရင္းျပဳစုသည္မွာ ေကာင္းေသာ္ လည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္လံမျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါက အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ရေၾကာင္း ေဒၚျမနႏၵာက ေထာက္ျပသည္။

            ”နည္းပညာကို သုံးၿပီး ေငြမသုံးလို႔ေတာ့ မရဘူး။ မသုံးရင္ မသုံးနဲ႔၊ သုံးမယ္ဆိုရင္လည္း ေနာက္က ေငြလိုက္ႏိုင္မွ သုံး”ဟု ေဒၚျမနႏၵာက သံုးသပ္သည္။

            ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ IFES ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (European Union – EU) စသည့္အဖြဲ႕တို႔မွ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းကိရိယာ အကူအညီ မ်ားစြာယူထားၿပီး ယခုကဲ့ သို႔ မွားယြင္းမႈမ်ားမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဗဒါႏိုင္ငံေရးသင္ တန္းေက်ာင္းမွ အမႈေဆာင္òန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။

            ယင္းအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ မဲစာရင္းမွန္မွန္ ကန္ကန္ ထြက္လာေရးအတြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အမွားအယြင္းမ်ားေနၿပီး လုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္သည့္အေပၚတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေထာက္ျပသည္။

            ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈ မ်ားကုိ အမွန္အတိုင္းသိရန္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးရမည္ဟု ဦးေဇယ်ာဦးက ေျပာသည္။

            ”UEC (ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ပေရာဂ်က္သည္ မေအာင္ျမင္ပါဘူးဆို တာကို ကမၻာသိ ေၾကညာေပးရမယ္”ဟု သူက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

            ဘတ္ဂ်က္ကိစၥအပါအဝင္ IFES အေပၚ ေဝဖန္ေျပာၾကား မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ IFES အဖြဲ႕မွ အစီအစဥ္အရာရွိ ေဒၚေအး ယုသြယ္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၄င္းတို႔အဖြဲ႕တြင္ ျပန္ၾကား ေရးတာဝန္ခံမရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း တယ္လီဖုန္း မွတစ္ဆင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

            ”ကြၽန္မတုိ႔လူႀကီးက ေျပာထားတယ္။ ဘယ္သူမွ အဲဒီလုိ မ်ဳိး ေျဖလို႔မရဘူး”

            ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္မေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားမႈ ရွိပါသလား ဟု ထပ္မံေမးျမန္းရာ ”ကြၽန္မ ဘာမွလည္းမသိဘူး။ ကြၽန္မ ဘာမွလည္း ေျဖလို႔မရဘူး။ ေဆာရီးေနာ္။ ကြၽန္မ ဖုန္းခ်လိုက္ ေတာ့မယ္” ဟု ေျပာကာ ဖုန္းခ်လိုက္သည္။

            ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနတြင္ ရွိေသာ IFES ႐ံုးခန္းသို႔ ေမာ္ကြန္းက သြားေရာက္ကာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေတာင္းဆို ေသာ္လည္း မရခဲ့ေပ။

            IFES မွ Communication Coordinator ျဖစ္သူ Mr.James Meisenheimer ထံသို႔လည္း ေမာ္ကြန္းက တိုက္႐ုိက္ ဆက္သြယ္ကာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ေျဖ ၾကားရန္ ျငင္းဆုိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔သာ ေမးျမန္း ရန္ ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

            ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ ျမင့္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအား ကူညီေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္းမထုတ္ျပန္ရဟူေသာ စည္းကမ္း ခ်က္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ၄င္းတို႔ဆႏၵအရသာ သတင္း မထုတ္ ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္က က်င္းပေသာ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ ေမာ္ကြန္းကို ေျပာသည္။

            ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ႈၤႏွ ကဲ့သို႔ ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ေနမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းမ်ဳိးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေငြေၾကးအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထား မႈ လုံးဝမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

            ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အား ကူညီေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အသုံးျပဳေန သည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အေနျဖင့္ မသိရဟု ဦးတင္ေအးက ဆိုသည္။

            ”(ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ) ဘယ္ေလာက္ရသလဲ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ပြင့္လင္းေအာင္ Declare လုပ္ (ေၾကညာ)ပါလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုတယ္။ တစ္ခါမွ မလာဘူး။ သူတို႔ Declare မလုပ္ဘူး”ဟုဆိုသည္။

 ဘယ္သူတာဝန္အရွိဆံုးလဲ

            ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ကေတာ့ ေကာ္မရွင္၏အလုပ္သည္ မဲစာရင္းျပဳစုေပးရျခင္း ျဖစ္ ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ မဲစာရင္း လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

            ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရး လေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ ျပ ႆ        နာရွာလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္တာဝန္မဟုတ္ပါဘူး။ ျပ ႆ       နာရွာတဲ့ လူရဲ႕ တာဝန္ပါ”ဟု သူက ဆိုသည္။

            ၄င္းအေနျဖင့္ တာဝန္လုံးဝေက်သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ ပြဲေန႔တြင္မွ မဲစာရင္းမပါ၍ ျပႆ       နာရွာပါက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအးက သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မည္ကဲ့သုိ႔ အေရးယူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆုိသည္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားမသြားေပ။

     TSI အဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဌးကေတာ့ ျပည္သူ  မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ား ေပးအပ္လွ်င္ ျပည္သူ႔ တာဝန္ေက်ၿပီ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

            ၄င္းတို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ သာ လုံးပန္းေနရေသာေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ မဲစာရင္း သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ၍ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္မွာ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပုိးပင္ ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုသည္။

            ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ စာေရးဆရာကိုေနဘုန္းလတ္ကေတာ့ ယခုလို ေျပာသည္။

            ”တာဝန္အရွိဆုံးက UEC  က တာဝန္အရွိဆုံးပဲေလ။ UEC မွာ လူႀကီးေတြ ခန္႔ထားတယ္ဆိုတာက ဒီအလုပ္ေတြ လုပ္ ဖို႔ ခန္႔ထားတာပဲေလ”

            မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုတည္းသာတာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားမွာလည္း တာဝန္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ ဦးတင္ ေအးက ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း မဲစာရင္းစစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႕ မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ား ရွိ  ေနသည္။

            NLD မဲစာရင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မဲစာရင္းမ်ားကိုအိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားစစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံမွ ေတာင္းရာတြင္ ပုံစံထုတ္မေပးဘဲ ျပင္ဆင္လုိသူကိုယ္တိုင္သာ ႐ုံး သို႔ လာေရာက္ရန္ ညႊန္ၾကားသျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၉ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာNLD ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

            ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္ အတြင္း မဲစာရင္း စိစစ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ NLD ပါတီ ရပ္/ ေက်း ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီဝင္တစ္ဦးတို႔အား ဇြန္ ၂ဝ ရက္တြင္ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ခံထားရသည္။

            ယင္းသို႔ အမႈဖြင့္မခံရမီ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲထံမွ မဲစာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားသည္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမျပဳသင့္ဟု ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲတို႔က ေခၚယူ၍ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အျပင္ စာျဖင့္ လည္း တားျမစ္ခဲ့သည္။

            မဲစာရင္းအမွားမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိသည္ဟု NLD က ေထာက္ျပေသာ္ လည္း လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ရွိမဲစာရင္းသည္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ မွားယြင္းေနသျဖင့္ ေနာက္ဆုံးစာရင္းတြင္ အားလုံးအမွန္ျဖစ္ေစ ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

            စတုတၴအဆင့္ မဲစာရင္းေၾကညာၿပီးသည့္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ တြင္ေတာ့ မဲစာရင္းမွားယြင္းႏႈန္းသည္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၄ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)ခန္႔သာ ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

            တစ္ခုရွိသည္မွာ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွားယြင္းမႈစာရင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲစာရင္းလာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ သည္။ စုစုေပါင္းမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔က (၃၃ ဒႆမ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) မဲစာရင္းလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈၿပီး ယင္းသို႔လာ ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားအတြင္း ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ကန္႔ကြက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

            ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ ထြက္ မဲစာရင္းလိုက္လံေကာက္ေနေသာ ဒလၿမိဳ႕နယ္ NLDရပ္ ကြက္ မဲစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဇာ္မင္းဦးကေတာ့ ရာဇသႀကၤန္ရပ္ ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္အမွတ္မ်ားမပါေသာ မဲစာရင္းရွိ အိမ္မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြရင္း ယခုလိုေျပာသည္။

            ”သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔လုိ Door to Door (တစ္အိမ္ တက္ဆင္း) သြားထားတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားေကာက္တာ ကိုပဲ လက္ခံၿပီး ယူထားတာလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Door to Door စနစ္ကို လုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မွန္ႏိုင္တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာႏိုင္တယ္”

            ေဒၚဇင္မာဦးကေတာ့ NLD က အေသးစိတ္ေကာက္သျဖင့္ ေကာ္မရွင္စာရင္းႏွင့္ ကြာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

            ဦးတင္ေအးကလည္း မဲစာရင္းမ်ားမွားေနမႈကို ၄င္း အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကည့္ပါ၊ ျပင္ပါဟု ေျပာေနရၿပီး အေျခခံမဲစာရင္းကိုလည္း ဇူလိုင္လကုန္ အထိ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳထားရျခင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေၾကညာမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမဲစာရင္းတြင္လည္း မူလက တစ္ပတ္ သာ ကပ္ထားမည္ဟု ေၾကညာထားရာမွ ယခုအခါ အခ်ိန္ႏွစ္ပတ္ ကပ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

            ဦးဇာနည္စိန္ဝင္းကေတာ့ ငါးႏွစ္တြင္မွ တစ္ႀကိမ္ရေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ မဲ႐ုံသို႔ မဲစာရင္းသြား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ တိုက္တြန္းၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ယခု ထက္ပို၍ အားစိုက္ အလုပ္လုပ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

            မဲစာရင္းမ်ားမွားယြင္းေနမႈအေပၚ သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ ခုကို ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။

            ”ကြၽန္ေတာ္ထင္တာက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟာ ေအာက္ေျခကေန အလိမ္ခံေနရတာလား မသိ ဘူးဗ်”

            မဲစာရင္းမ်ား မွားယြင္းေနပါက ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္ သူမ်ား၏ မဲေပးခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာ႐ုံ သာမက မိမိတို႔ လိုခ်င္ေသာ အစိုးရကို တင္ေျမႇာက္ခြင့္ပါ ဆုံး႐ႈံး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

            ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ Facebook တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ မဲစာရင္းကြဲလြဲမႈမ်ား ေတြ႕ေနရသျဖင့္ ၄င္း၏မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာ ကြဲလြဲမႈ မ်ား အမွန္တကယ္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ထံသို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ၄င္း၏ လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

             New Day  မွ ကိုမ်ဳိးေဇာ္ကေတာ့ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ေလသည္။

            ”လူတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕မဲစာရင္းကို သြားမၾကည့္ရင္ မဲ ေပးခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားေတာ့မွာလား”

            ကိုေနဘုန္းလတ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဲဆႏၵ ေပးပိုင္ခြင့္သည္ လူတစ္ေယာက္၏ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္သည္ ဟု ေျပာၿပီး ယခုကဲ့သို႔လည္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

            ”တကယ္လို႔မ်ား လူတိုင္း(မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူတိုင္း)မဲေပး ခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ ဒါလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပဲ” ။      ။   အပုိင္း(၁)သုိ႕

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here