Home သတင္းေဆာင္းပါး အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းတာ ဘာအတြက္လဲ

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းတာ ဘာအတြက္လဲ

1078
0
ဓာတ္ပုံ -လင္းျမတ္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
Advertise Here

 

နည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ေအာင္ တက္ေရာက္ၿပီး ဘြဲ႕ရသည္ႏွင့္ သင့္ကုိယ္ သင္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာလုပ္ငန္းေတြကုိ တရားဝင္လုပ္ခြင့္ရၿပီဟု ထင္ပါသလား။

ထိုသုိ႔ထင္လွ်င္ သင္မွားသြားၿပီဟုဆုိရမည္။ အေၾကာင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္(၂ဝ၁၃ ႏုိဝင္ဘာ)က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Advertise Here

ယင္းဥပေဒအရ အေဆာက္အအံုမ်ားႀကီးၾကပ္ေဆာက္ လုပ္ျခင္းကုိ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ သူသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းလက္မွတ္မရွိဘဲ အင္ဂ်င္နီယာဟူသည့္ဂုဏ္ပုဒ္သုံးစြဲျခင္း၊ သတ္မွတ္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈေျမာက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္ လည္း က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ ေသာ္လည္း ၄င္းေကာင္စီသည္ အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလုံၿခဳံေစ ရန္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္၍ စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ထက္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား လိုက္လံတင္း က်ပ္ေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ဟု အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေထာက္ျပ ၾကသည္။

ေထာင္ဒဏ္မ်ားပါရွိသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းအေပၚ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအျမင္တြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာျဖစ္ေနၿပီး အသိအမွတ္ ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးသည့္ပုံစံမ်ား ကုိလည္း ေဝဖန္မႈမ်ားစြာရွိေနသည္။

”အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရၿပီးခါမွ မင္းတို႔ေတြ ငါတို႔လက္မွတ္မပါ ရင္ လုပ္စားလို႔မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကုိ ကြၽန္ေတာ္မေက်နပ္ဘူး။ ျဖစ္ လည္းမျဖစ္သင့္ဘူး”ဟု အင္ဂ်င္နီယာလုပ္သက္ ႏွစ္၂ဝ ေက်ာ္ရွိ သည့္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ ဦးေလးႏိုင္က ေျပာသည္။

ေကာင္စီက အင္ဂ်င္နီယာေလာကတိုးတက္ေရးကို လုပ္ ေဆာင္ေနသည္မွာ အဓမၼပုံစံျဖစ္ေနသည္ဟု သူကေျပာသည္။ ဦးေလးႏုိင္သည္ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႕ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ University of Louisville မွ ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ -လင္းျမတ္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
ဓာတ္ပုံ -လင္းျမတ္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

လက္မွတ္ရရန္ လိုအပ္ခ်က္

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရရွိရန္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရၿပီး အနည္းဆုံးေလးႏွစ္မွ ရွစ္ႏွစ္အထိ ေစာင့္ရသည္။ ေကာင္စီမွအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ အဆင့္သံုး ဆင့္ခြဲကာ ထုတ္ေပးသည္။

ယင္းတုိ႔မွာ မွတ္ပုံတင္အင္ဂ်င္နီယာ (Registered Engineer – R.E.)၊ မွတ္ပုံတင္အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ (Registered Senior Engineer –R.S.E.) ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ (Professional Engineer – P.E.) လက္မွတ္တို႔      ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းဆင္း(အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ)တစ္ဦး အေနျဖင့္ R.E.တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ P.E. ရရွိထားသူတစ္ေယာက္ ၏ လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္သင္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ေလးႏွစ္ လုပ္ထားေၾကာင္း ေထာက္ခံစာလိုအပ္သည္။

R.E. ရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ R.S.E. ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိၿပီး R.S.E. ရၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ P.E ေလွ်ာက္ခြင့္ ရွိသည္။

R.E. ရၿပီး R.S.E ေလွ်ာက္ပါကလည္း P.E. လက္ ေအာက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္သည့္ေထာက္ခံစာႏွင့္ သင္တန္း မ်ားတက္ေရာက္ျခင္း၊ စာေမးပြဲေျဖျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရသည္။ R.S.E. ရရွိၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ေတာ့ P.E. ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ ၿပီး အထက္ပါအတိုင္း သင္တန္းမ်ားတက္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရတစ္ဦးအတြက္ R.E တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္ အခ်ိန္ငါးႏွစ္ခန္႔ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး P.E. ျဖစ္လာရန္ အနည္းဆုံးအခ်ိန္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ ယူရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဘြဲ႕ရၿပီးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္ စီက သတ္မွတ္ထားသည့္ဥပေဒအဆင့္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဆုိပါက အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ P.E. ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ယခင္ကဆုိလွ်င္ မည္သည့္ အင္ဂ်င္ယာဘြဲ႕ရမဆုိ စည္ပင္ ဌာနမွ အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလုိင္စင္၊ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္ နီယာလုိင္စင္ ကုိင္ထားသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ရွိ႐ုံႏွင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ခြင့္ရသည္။

ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ား တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာမည့္သူမ်ား သည္ပင္ ေကာင္စီ P.E . ရရွိထားသူလက္ေအာက္မွ ဘဝကိုျပန္စ ရမည္ျဖစ္သည္။

အသက္သာမက လုပ္သက္ပါႀကီးေသာ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး မ်ားက P.E. ရရွိထားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာအငယ္ေအာက္တြင္ လုပ္ရမည္မွာ ”ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု တပ္မေတာ္တြင္ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူး သူ ဦးတင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ေသာ ဦးေလးႏိုင္ကလည္း ”ကြၽန္ေတာ္မေျဖဘူး။ တင္ လည္း မတင္ဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းလက္မွတ္မ်ားသည္ တကယ္ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိသူမ်ား လည္း ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါလက္မွတ္ကို မယုံၾကည္ ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

ဦးေလးႏိုင္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဝါရင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ ေကာင္စီက ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈေပးခဲ့ေသးသည္။

ယင္းေျဖေလွ်ာ့မႈအစီအစဥ္အရ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရတစ္ဦး သည္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အႏွစ္ ၂ဝ ရွိပါက P.E. တိုက္ ႐ုိက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံကို ဘြဲ႕ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ေရတြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ လုပ္ သက္ေထာက္ခံစာ သီးျခားယူရန္မလိုအပ္သည့္အျပင္ ေရးေျဖ စာေမးပြဲကိုလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္ သင္တန္းအခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးေျဖၿပီး P.E. တိုက္႐ုိက္ရယူႏိုင္သည္။ ယင္းေျဖေလွ်ာ့မႈ အစီအစဥ္သည္ ၂ဝ၁၅ အကုန္ထိသာျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ခြင့္မျပဳေတာ့ေပ။

ဦးေလးႏိုင္၏ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္သက္သည္ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ယင္းေျဖေလွ်ာ့ကာလတြင္လည္း သြား ေရာက္မေျဖဆိုခဲ့ေပ။

”ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီလိုမ်ဳိးေခၚေပးတာကို မလိုခ်င္ဘူး။ ေျဖ မယ္ဆိုလည္း အကုန္လုံးကို တိတိက်က်ေျဖခိုင္းရမယ္”

ေျဖေလွ်ာ့ကာလေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေကာင္စီကျပဳ လုပ္သည့္ စာေမးပြဲစစ္ကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပး သည့္စနစ္ကို မႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ သြားမေျဖခဲ့ဟုဆိုသည္။

     

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလေစတီအနီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ဓာတ္ပုံ -လင္းျမတ္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလေစတီအနီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ဓာတ္ပုံ -လင္းျမတ္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

ေကာင္စီစာေမးပြဲ

တပ္မေတာ္တြင္ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသူ ဦးတင္ျမင့္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျဖ ေလွ်ာ့ကာလတြင္ P.E. စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့သည့္ အေတြ႕ အႀကဳံရွိခဲ့သည္။

သူသည္ P.E. လက္မွတ္ရရန္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တင္ သြင္းခဲ့သည္။ သူတင္သြင္းခဲ့သည္မွာ Deep Excavation (နက္ ႐ႈိင္းစြာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း) မ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ Deep Excavation လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လိုဏ္ေခါင္း တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကို ဦးတင္ျမင့္သည္ ျပည္တြင္းမွာသာမက စင္ကာပူႏုိင္ငံ တြင္လည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို Power Point Presentation  ျဖင့္ ရွင္းလင္းျပရာ ပထမတစ္မ်က္ႏွာတြင္ပင္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အျခားေမးခြန္းမ်ားေမးေနသျဖင့္ ဆက္၍ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၿပီးဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

”ေမးတဲ့လူဟာ အဲဒီအပိုင္းေပၚမွာ ေသခ်ာသိလားဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သိမွပဲ သူကေမးရမွာေလ။ သူမသိေတာ့ ဒီကေျပာတာတစ္မ်ဳိး၊ သူေမးတာတစ္ခုဆိုရင္ ဒါက အဆင္မေျပဘူး”ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္အျခားေသာ အဆီအေငၚမတည့္သည့္ ေမးျမန္းမႈ မ်ားကိုလည္း ႀကဳံခဲ့ရေသးသည္ဟု ဦးတင္ျမင့္ကေျပာသည္။

”ေရတစ္ေပါင္က ဘယ္ေလာက္ေလးလဲလို႔ေမးတယ္။ သူက Density (သိပ္သည္းဆ) လို႔မေမးဘူး။ ကိုယ္က ၆၂ ဒသမ ၄ ဆိုေတာ့ မင္းဒါေတာ့ သိသားပဲဆိုၿပီး ရယ္တယ္”

            (ေရ၏ သိပ္သည္းဆသည္ ၁ ကုဗေပတြင္ ၆၂ ဒသမ ၄ ေပါင္ရွိသည္)

ယင္းေနာက္တြင္ေတာ့ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ၄င္းအား P.E. ထက္တစ္ဆင့္နိမ့္သည့္ R.S.E. လက္မွတ္ယူရန္ေျပာခဲ့ရာ သူက ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။

            ”ကြၽန္ေတာ္က R.S.E. မယူဘူးလို႔ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ေျပာ ၿပီးျပန္လာတာ”ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာျပသည္။

သူသည္ တပ္မေတာ္သားဘဝက ၿမိဳင္ကေလး တန္ ၄,ဝဝဝ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့မီးရထားတြင္လည္း တိုင္းအင္ဂ်င္နီယာရာထူး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

ေကာင္စီမွစာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းသည္ ေက်ာင္းတြင္ သင္ ၾကားခဲ့သည့္ အင္ဂ်င္နီယာအေျခခံပညာမ်ားကို မေမေလ်ာ့ ေအာင္ စာေမးပြဲစစ္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ ဂ်င္နီယာေကာင္စီဝင္ ပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္ခ်စ္က ေျပာသည္။

”အခုဝိုင္းၿပီး ေဝဖန္ေနတဲ့အင္ဂ်င္နီယာေတြက အဲဒီစာ ေမးပြဲေျဖႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့လူေတြမို႔လို႔ သူတို႔က ေအာ္ဟစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဟာကိုေတာ့ အန္ကယ္ေျပာရဲတယ္”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

”အေျခခံအင္ဂ်င္နီယာပညာ ဘာမွမေျဖႏိုင္တဲ့လူဟာ  ႀကီးက်ယ္တဲ့အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာပါပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ အသင္း၏ ဘ႑ာေရးမွဴးလည္းျဖစ္သည့္ သူကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာက်က္ေျဖၿပီး အင္ဂ်င္ နီယာဘြဲ႕ရရွိလာသူတို႔ကို အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးသည္ဟုဆုိကာ ယင္းစာမ်ားကို ထပ္မံက်က္ခုိင္းၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္းေရာက္ေနသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကေတာ့ သေဘာမတူၾကေခ်။

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအ ဂ်င္စီ (JICA-Japan International Cooperation Agency ) စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ အႀကံေပးလုပ္ေနသည့္ ဦးေလးႏိုင္ကေတာ့ ယေန႔ေခတ္တြင္ အေျခခံအင္ဂ်င္နီယာ ပညာအားလုံးကို       အလြတ္ရထားစရာပင္မလိုေတာ့ဟုဆိုသည္။

ယခုေခတ္တြင္ လက္တစ္ဝါးစာခန္႔ရွိသည့္တယ္လီဖုန္း ႏွင့္ အင္တာနက္ဖြင့္လုိက္႐ုံျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ အြန္လုိင္းဖုိရမ္ ေတြ၊ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ေတြကိုရွာေဖြႏိုင္သလုိ ပညာ ရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အလြယ္တကူဖတ္႐ႈႏုိင္သည္ကုိ ေကာင္စီဝင္မ်ားမသိဟုထင္ေၾကာင္း သူကဆုိသည္။

            ထုိ႔ေၾကာင့္သူက ေကာင္စီစာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေကာင္စီဝင္ေတြကုိ ယခုလုိမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

”ခက္တာက သူတို႔ေတြက ေတာ္ေတာ္ကို အိုေနၾကၿပီလို႔ ထင္တယ္ဗ်” ဟု ေျပာရင္း ယခုလိုေမးခြန္းဆက္ထုတ္ေသးသည္။

            ”မွတ္ဉာဏ္ကိုစစ္မွာလား၊ အလုပ္ကိုတကယ္စြမ္းစြမ္း တမံလုပ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အရည္အေသြးကို စစ္မွာလား”

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တကယ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအတြက္ P.E. ရရွိရန္မွာ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္ အျပင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနၾကေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာအလြယ္ တကူပင္ P.E.  လက္မွတ္ရရွိထားၾကျခင္းမ်ဳိးမ်ားရွိေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ယင္းေဝဖန္သံမ်ားမစဲမီပင္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာလက္ မွတ္တစ္ခုမွ်ပင္မရရွိဘဲ အင္ဂ်င္နီယာေလာက၏ အျမင့္ဆုံး ေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိထားသူတစ္ဦးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကသည္။ သူ၏အမည္ကား ဦးတင္ထြန္းျဖစ္သည္။

ဦးတင္ထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၏ အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ျဖစ္ေသာ P.E. ကို ၂ဝ၁၄၊ ဧၿပီအတြင္းကရရွိထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အာဆီယံအဆင့္အင္ဂ်င္နီယာ (ASEAN Chartered Professional Engineer – ACPE) လက္မွတ္လည္း ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ သူသည္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ မဟာအင္ဂ်င္နီယာတန္းမ်ားတြင္ သင္ခန္းစာမ်ား ပို႔ခ် ေနသည့္ ဧည့္ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္းျဖစ္သလုိ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စစ္ ေဆးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕ (Committee for Quality Control of High-Rise Building Construction Projects -CQHP) အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ဦးတင္ထြန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းတြင္ ဗဟိုေကာင္စီဝင္ျဖစ္ရန္ ၂ဝ၁၅၊ ဇန္နဝါရီအတြင္း ေလွ်ာက္ လႊာတင္ခဲ့ရာ ဘဲြ႕လက္မွတ္မူရင္း တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ ေလ့လာ စံုစမ္းရာ စက္မႈတကၠသုိလ္၌ ၁၉၈၁ တြင္ ဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္မွာ မဟုတ္ မွန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ (၁၂/၂ဝ၁၅) ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၄င္းအားအသင္းသားအျဖစ္မွ ဇန္နဝါ ရီလတြင္ ရပ္စဲခဲ့သည္။

            ”အင္ဂ်င္နီယာမဟုတ္ဘဲ P.E. ေပးလိုက္တာ ရွက္ဖို႔သိပ္ ေကာင္းတယ္”ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ေကာင္စီ၏ သင္တန္းမ်ား ထိေရာက္သလား

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက သတ္မွတ္ထားသည့္လက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ ေကာင္စီက အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္ တန္းမ်ားကုိ တက္ေပးရသည္။ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္သင္ တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သည့္သင္တန္းခ်ိန္ အနည္းဆုံး နာရီ ၃ဝ စာ စုေဆာင္းထားရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုသို႔ လိုအပ္ေသာနာရီမ်ားစုေဆာင္းၿပီးေနာက္ နည္း ပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားခဲ့ရသည့္စာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေမးျမန္းသည့္ စာေမးပြဲမ်ား (Part 1 ႏွင့္ Part 2) ကို ေျဖဆိုၾကရ သည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္စာ စာလုံးေရ ၂,ဝဝဝ မွ ၅,ဝဝဝ ၾကားရွိ အစီရင္ခံစာငါးေစာင္ကိုလည္းတင္ျပရသည္။ ယင္းတို႔ကို ေက်ာ္ ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းခံရ ၍ေအာင္ျမင္မွသာ သက္ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရသည္။

”နာရီျပည့္ဖုိ႔ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတဲ့အျပင္ ရန္ကုန္မွာ (နာရီ)မျပည့္ေသးရင္ နယ္မွာသြားလုပ္တဲ့ သင္တန္းေတြလိုက္ တက္ရတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာသင္တန္း မ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္သင္တန္းနည္းျပ ဦးတင္ကိုကိုက ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ အခ်ိန္ေပး၊ ေငြေၾကးကုန္က်ခံကာသြားတက္ရ ေသာ္လည္း လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္ျဖစ္ၿပီး နားေထာင္ေနရသည္က လိုဏ္ ေခါင္းမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္၍ အလုပ္ႏွင့္တိုက္႐ုိက္ မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

            ”မဆိုင္ရင္ Effective (ထိေရာက္မႈ) မျဖစ္ဘူး”

ထို႔ျပင္ ေကာင္စီကဖြင့္သည့္သင္တန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္သာ ဖြင့္လွစ္ေသာေၾကာင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ လာေရာက္ တက္ရသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်သည့္အျပင္ အလုပ္ အကုိင္ပ်က္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္၏ ၿငိဳျငင္ျခင္းကုိပါ ခံၾကရသည္။ ထုိသူမ်ားအတြက္ ”ဘယ္လုိျပန္ၿပီး စီစဥ္ထားေပးမလဲ”ဟု ဦးတင္ကုိကုိက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ဦးတင္ကုိကုိကေတာ့ နည္းပညာထြန္းကားေနသည့္ ေခတ္တြင္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားေပးသည့္စနစ္မ်ဳိးကုိ အသံုးျပဳပါက အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု အႀကံျပဳသည္။

ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ ေကာင္စီမွသင္တန္းမ်ားသည္ စာ ေမးပြဲအတြက္ လုိအပ္သည့္နာရီကုိ ရရွိ႐ုံသာ သြားနားေထာင္ျခင္း မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ”ဘယ္လုိမွ အက်ဳိးမရွိဘူး”ဟု ဦးတင္ျမင့္ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

            ယင္းသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေလးႏုိင္ကလည္း အခု လုိမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

            ”သင္တန္းေတြက ထိေရာက္မႈမရွိတဲ့အျပင္ အင္ဂ်င္နီယာ ငယ္ေတြကုိ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစတယ္”

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီလက္မွတ္ကုိ ထိုသုိ႔ခက္ခက္ခဲခဲရရွိ ထားေသာ္လည္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကဲ့သုိ႔ အခြင့္ အေရးရရွိႏုိင္ပါသလားဆုိသည့္ေမးခြန္းကုိ ေကာင္စီဝင္ ဦးခင္ ေမာင္ခ်စ္အား ေမးၾကည့္ရာ သူက ”အဲဒီလို ရပိုင္ခြင့္လစာတို႔၊ ဘာတို႔က သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရဲ႕ ဌာနနဲ႔ပဲဆိုင္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီနဲ႔ မပတ္သက္ပါဘူး”ဟုဆုိသည္။

အင္ဂ်င္နီယာလုပ္သက္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနသည့္ ဦးခင္ေမာင္ေဌးတစ္ေယာက္ကေတာ့ R.S.E.  စာေမးပြဲေျဖဆိုေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ထဲ ေရာက္ ေနသူတို႔မွာ ေက်ာင္းစာမ်ားေမ့ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမလုပ္ေသာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေတာ့ R.S.E. ေအာင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

”ေက်ာင္းဆရာဆက္လုပ္ေနတဲ့လူေတြကလည္း အေဆာက္ အအံုကိုေဆာက္မွ မေဆာက္ဖူးတာ။ သူတို႔မွာ ဒီလက္မွတ္ရ သြားလည္း သူမ်ားကို လက္မွတ္ထိုးေပးတာပဲရွိမယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ဆုိသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေဌးကေတာ့ R.S.E.  လက္မွတ္ကုိရေအာင္ ယူရမည္။ လက္မွတ္မရွိပါက ကုိယ္ကအေဆာက္အအံု ေဆာက္ တတ္ပါလ်က္ သူမ်ားလက္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရမလုိ ျဖစ္ ေနေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ရေအာင္လုပ္ရမည္ဟု ဆုိသည္။

 ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ဓာတ္ပုံ - လင္းျမတ္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေပၚမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ဓာတ္ပုံ – လင္းျမတ္/ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

                    

ဘာလုပ္သင့္လဲ

ယခုကဲ့သို႔လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းကို အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကေသာ္လည္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ပုံစံ မ်ားကို ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ျပၾကသည္။

လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ စစ္ေဆးသည့္စာေမးပြဲမ်ားကို လည္း ေက်ာင္းတြင္ သင္ခဲ့သည့္စာမ်ားအစား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဆင့္ျမင့္မဂၤလာေစ်းသစ္ မီးေလာင္မႈကဲ့သို႔ေသာအေၾကာင္း မ်ဳိးကို မည္သုိ႔မီးေလာင္သြားေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္စနစ္မ်ဳိးကို အသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း စာတမ္းမ်ားေလ့လာျပဳစုေစၿပီး အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးတင္ကိုကိုက အႀကံျပဳသည္။

ဦးေလးႏိုင္ကလည္း ဦးတင္ကိုကိုကဲ့သို႔ပင္ အႀကံျပဳသည္။ ယခု ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္သြယ္တန္းထားသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား မီးေလာင္ပါက မည္သုိ႔ျပဳလုပ္သင့္သည္ ဟူေသာ ျပည္သူ႔အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ သည့္ စာတမ္းမ်ားကုိေလ့လာျပဳစုၿပီးမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ မ်ား ထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါစာေမးပြဲမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္လည္း သက္ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ကို အမွန္တကယ္ကြၽမ္းက်င္သည့္သူမ်ားကသာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေထာက္ျပေနသည္က ေကာင္စီ အေနျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေရးဆြဲျခင္းကိစၥမ်ား ဦးစြာလုပ္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ေပးသည့္ အႀကီးတန္းႏွင့္ အငယ္တန္းလိုင္စင္ အင္ ဂ်င္နီယာလက္မွတ္မ်ားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းလက္မွတ္မ်ား သည္ တိုက္အလုံးေရႏွင့္ လက္မွတ္ထိုး၍ ေငြယူ႐ုံသာ ျဖစ္သည္ ဟု ယင္းလိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ယခုလည္း ယင္းလက္မွတ္ကဲ့သုိ႔ အလားသဏၭာန္တူသည့္ လက္မွတ္မ်ဳိးကုိ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာေလာကတိုးတက္ဖို႔လုပ္ေနသည္ဟူေသာ ေျပာဆို မႈသည္ အဆီအေငၚမတည့္ျဖစ္ေနၿပီး (ေကာင္စီ၏လုပ္ရပ္သည္) အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေလာက တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘာမွထူးျခားလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေလးႏိုင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အေျခ အေနမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

”ဒီစံခ်ိန္စံညႊန္းမရွိဘဲ လက္မွတ္ထုတ္ေပးလို႔ရွိရင္ ဝိနည္း မရွိဘဲ ဘုန္းႀကီးဝတ္သလိုေပါ့ဗ်ာ” ။       ။

၂၀၁၆-ဇြန္လထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၅) မွ သတင္းေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

သန္းထုိက္ ေရးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here