Home သတင္းေဆာင္းပါး သယံဇာတစီမံခန္႕ခဲြမႈ ႏွင္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ အပုိင္း(၁)

သယံဇာတစီမံခန္႕ခဲြမႈ ႏွင္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္ အပုိင္း(၁)

208
0
Advertise Here

၂၀၁၃၊ႏို၀င္ဘာလထုတ္၊ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၉)မွ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္ကြန္းသတင္းအဖဲြ႕ ေရးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထု အမ်ားစု သိရွိထားသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမေပၚေျမ ေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ သည္ဆိုတာေလာက္ပဲျဖစ္သည္။ ထိုသယံဇာတမ်ားကို အစိုးရက မည္သို႔ စီမံေနသည္၊ ယင္း မွ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔အသံုး ခ်ေနသည္ကိုမူ ေရေရရာရာ မသိရွိၾကပါ။

Advertise Here

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈမရွိခဲ့ဟု ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။သယံဇာတ မည္မွ်ပင္ ေပါမ်ားၾကြယ္ဝေသာ္လည္း စီမံခန္႔ ခြဲမႈလြဲမွားၿပီဆိုလွ်င္ သယံဇာတ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ျပည္သူမ်ား မခံစားရသည့္အျပင္ ထိုအစား သယံဇာတက်ိန္စာပဲ ခံစားရတတ္ သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းက ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ ရာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (Revenue Watch) ၏ စစ္တမ္းတစ္ ေစာင္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ စီမံ ကြပ္ကဲမႈ အညံ့ဖ်င္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။

ကမၻာေပၚရွိ သယံဇာတေပါမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၈ ႏိုင္ငံ ၏ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ မည္သို႔ စီမံကြပ္ကဲသနည္းဆိုသည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည့္Resource Governance Index (သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အညႊန္း) အမည္ရွိ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာသည္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဇင္ဘာေဘြ၊ ကြန္ဂို၊ မိုဇမ္ဘစ္ကဲ့သို႔ေသာ အာဖရိကတိုက္မွ ဖ႐ိုဖရဲၿပိဳလဲႏိုင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တြင္ ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အဆင့္ ၅၈ အနက္ ေနာက္ဆံုးေနရာ တြင္ ရွိေနရသည္မွာ ဥပေဒႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သလို သယံဇာတတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမူဝါဒ ေလ့ လာသုံးသပ္သူ မယ္ရီလင့္ဇာက ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း၏ ေမးျမန္းမႈကို အီးေမးလ္ မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

”ဥပမာ – ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သဘာဝသယံဇာတ ဥပေဒျပဳမႈမွာ လိုင္စင္လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမထားဘူး။ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမထားဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာေငြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စနစ္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမထားဘူး”ဟု မယ္ရီလင့္ဇာက ရွင္း ျပသည္။

”ဒီက႑ကေန ဝင္ေငြဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲပါ တယ္”ဟုလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕သည္ အခန္းငါးခု ျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ အေနအထားကို တိုင္းတာသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ‘အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ ဥပေဒစနစ္’၊  ‘အစီရင္ခံသည့္ အေလ့အထ’၊ ‘ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ မႈ’၊ ‘လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္’ ႏွင့္ ‘အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ား’တို႔ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ျဖင့္ အကဲ ျဖတ္သည္။ အခန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို အမွတ္ ၁ဝဝ ေပးထားသည္။

‘အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ ဥပေဒစနစ္’တြင္ ေပးမွတ္ ၁ဝဝ အနက္ ျမန္မာက ရွစ္မွတ္သာရရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သယံ ဇာတတူးေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ဥပေဒ မရွိမႈတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္သလို သယံဇာတတူးေဖာ္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈစစ္တမ္း(Environmental Impact Assessment – EIA) ႏွင့္ လူမႈဘဝအေပၚသက္ေရာက္မႈစစ္တမ္း(Social Impact Assessment – SIA) တို႔လုပ္ေဆာင္ ရန္ မလိုအပ္ေသာအခ်က္ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရပိုင္းမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ပညာရွင္မ်ားပင္ အစိုးရ၏ စနစ္အတြင္းပိုင္း လည္ပတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂဃနဏမသိရွိၾကသလို တြင္းထြက္ သယံဇာတတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ မည္သည့္အစိုးရ အာဏာပိုင္က ဝင္ေငြရေနသနည္းဆိုသည္မွာလည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မရွိဟု စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္မႈတြင္ ျခစားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေနၿပီး ထိုက႑မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအမ်ားစုမွာ အစိုးရအရာရွိ အခ်ဳိ႕၏ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္ဟု လူအမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆထားၾကသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

‘အစီရင္ခံသည့္အေလ့အထ’အခန္းတြင္ ငါးမွတ္သာရရွိ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈ (သို႔) ကန္ထ႐ုိက္ခ်ဳပ္ဆုိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္ ပံ့ပိုးျခင္းမရွိဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကလည္း တြင္းထြက္သယံ ဇာတတူးေဖာ္မႈမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္း အခ်က္ အလက္ပံ့ပိုးမႈမရွိဟု ဆိုပါသည္။

‘ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ’ အခန္းတြင္ ႏွစ္မွတ္သာရရွိပါသည္။ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္ခ်ေပးရာ၌ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  သတ္မွတ္ခ်က္ တိတိပပ မရွိသလို ဘ႑ာေရးမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္တတ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ သယံ ဇာတတူးေဖာ္သည့္က႑တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ႀကီး ၾကပ္မႈမရွိဟု လည္းဆိုပါသည္။

‘လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးသည့္ပတ္ဝန္း က်င္’ အခန္းတြင္လည္း ႏွစ္မွတ္ သာရရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျခစားမႈမ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ ထိေရာက္မႈအား နည္းျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအရ တာဝန္ခံမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈအပိုင္းအား နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

‘အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား’ အခန္းတြင္လည္း ႏွစ္မွတ္သာ ရ ရွိျပန္သည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း (Myanmar Oil and Gas Enterprise – MOGE) သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ Power Point Presentation မ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာလုပ္႐ံုမွတစ္ပါး အျခား ေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ားမရွိဟု ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တင္ျပမႈမ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွင္းလင္းျပ သည့္ သေဘာမေဆာင္ဘဲ အရန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ပေရာဂ်က္ကုန္က်စရိတ္၊ ႏိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားသာ ပါဝင္ သည္ ဟုဆိုသည္။

ႏွစ္ ၆ဝ စာ အလြဲမ်ား

ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္သိပံၸ၏ နာယကႏွင့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ပါေမာကၡဦးေမာင္ေမာင္ေအးကေတာ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္တမ္းရလဒ္သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ႐ႈျမင္သည္။”ဘယ္လုိအက်ိဳးအျမတ္ေတြနဲ႔ ထုတ္ယူေနတယ္၊ ဘယ္လုိ အခ်ိဳးေတြနဲ႔ ထုတ္ယူေနတယ္၊ ဘယ္လုိခြဲေဝသုံးစြဲမယ္ ဒါေတြ ကုိ မသိရဘူး။ ဒီအရင္းအျမစ္ပစၥည္းေတြကုိ ထုတ္ယူေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ေတြကုိလည္း အမ်ားျပည္သူက မသိဘူး။ ပုိဆုိးတာက အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြဆုိရင္ ပုိေတာင္မွ အလွမ္းေဝးတာေပါ့”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ေဝဖန္သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းအပါအဝင္ အရင္းအျမစ္ပစၥည္း ထုတ္ယူေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာေတြျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ၄င္းက ျမင္သည္။

ျဖစ္သင့္သည္မွာ သစ္ပဲထုတ္ထုတ္၊ ဓာတ္သတၱဳပဲထုတ္ ထုတ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာပဲထုတ္ထုတ္ ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ားအပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး နား လည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွင္းျပသင့္ၿပီး ၄င္းတို႔ ေက်နပ္ပါမွ ထုတ္လိုသည့္ပစၥည္းကို ထုတ္သင့္သည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ဆိုသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္လုပ္သြားခဲ့ၾကသည့္ပံုစံမွာ ျပည္သူ မ်ား ေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေက်နပ္သည္ျဖစ္ေစ သူတို႔လုပ္ခ်င္ ရာ လုပ္ေဆာင္သြားၾကသည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ ေငြကို မည္သည့္ ေနရာတြင္ အသံုးျပဳသနည္းဆိုသည္ကို ျပည္သူက မသိရွိရ ျခင္းမွာလည္း ပညာရွင္မ်ားအဖို႔ ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေနပါသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေျခခံသည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ (EcoDev) မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးဝင္းမ်ဳိးသူက ”သုံးစြဲတဲ့သယံဇာတက ဘယ္သူေတြအက်ိဳးအျမတ္ရသလဲေပါ့။ ရတဲ့ဟာေတြကုိလည္း ဘယ္ေနရာေတြမွာ သုံးစြဲသလဲေပါ့။ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ထဲမွာပဲ သုံးသလား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑ေတြမွာပဲ သုံးသလားေပါ့။ တုိင္းျပည္အတြက္ သုံးတာသိပ္မေတြ႕ဘူး”ဟု ဆိုသည္။

တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္အတြင္း အစိုးရအဆက္ဆက္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားမႈေၾကာင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမည္မွ်ပင္ ေပါမ်ားေသာ္လည္း တိုင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲၿမဲ ဆင္းရဲလ်က္ ရွိေနပါသည္။ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေနအထားမ်ားကိုၾကည့္ၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာပညာရွင္ဦးအုန္းက ”ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတယ္”ဟုဆိုသည္။

”ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ၊ ၆ဝ ေလာက္ မဟုတ္တဲ့ေကာင္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္ ေတာ့ သယံဇာတေတြလည္း အလဟႆျဖစ္၊ လူေတြလည္း ပ်က္ စီး၊ တုိင္းျပည္က သယံဇာတရွိရဲ႕သားနဲ႔ မတုိးတက္တာ တရားခံ က သူတို႔ေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးအုန္းက ေဝဖန္သည္။

ေနာက္ၿပီး အလႊာအသီးသီးတြင္ ျခစားေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့လည္း သစ္ေတာသယံဇာတ ပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္း (Forest Resource Environment Development and Conversation Association – FREDA) မွ ဒုဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သည့္ ဦးအုန္းက ယခုလိုဆိုသည္။

”ျခစားတာက အစုိးရလည္း ျခစားတယ္၊ သူပုန္လည္း ျခ စားတယ္။ ရွိတဲ့ပစၥည္းေတြ ထုတ္ေရာင္းတယ္။ သယံဇာတေတြ၊ ဓာတ္သတၱဳေတြ၊ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ထုတ္ေရာင္းတယ္၊ သစ္ေတြ ထုတ္ေရာင္းတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကလည္း မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္တယ္၊ သူပုန္ေတြကလည္း သူတုိ႔ရပ္တည္ရေအာင္ဆုိၿပီး ရွိတဲ့ သယံဇာတထုတ္ေရာင္းတယ္။ သယံဇာတရွိၿပီးေတာ့ တုိင္း ျပည္ကဆင္းရဲတယ္၊ မြဲတယ္”

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဦးေခါင္းအျဖစ္ တင္စားေခၚေဝၚၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဆိုလွ်င္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား အကန္႔ အသတ္မဲ့ ထုတ္ယူေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ခံစားေနရသည္ဟု ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္ (Kachin Development Networking Group – KDNG) မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ မအာနန္းက ဆိုသည္။

”ယခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ ေဒသခံျပည္သူေတြ ဆုိးက်ဳိး အမ်ားႀကီး ခံစားေနရပါတယ္။သတၱဳတြင္းထြက္ထုတ္ယူတဲ့ ေန ရာတုိင္း ေဒသခံေတြအေျခအေနကေတာ့ ယခင္ထက္ ပုိမုိဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ားလာတာကုိ ေတြ႕ရွိရတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။       ။  အပုိင္း(၂)သုိ႕

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here