Home သံုးသပ္ခ်က္ တရုတ္အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လို

တရုတ္အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား သတိႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လို

150
0
Advertise Here

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုတရုတ္အစိုးရက ေကာ္ေဇာနီခင္းၿပီး လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ ပံုရိပ္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈကို လံုး၀ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ယခင္ပံုရိပ္ေဟာင္းႏွင့္အျဖဴ၊ အမည္းကဲ့သို႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

ဤအခင္းအက်င္းကိုၾကည့္ၿပီး တရုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ႀကိဳဆိုအားေပးေထာက္ခံသည္ဟ ုရႈျမင္ပါက တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ႏိုင္ငံတကာတြင ္အသစ္တက္လာေသာ မည္သည့္အစိုးရမ်ဳိးႏွင့္မဆိုတည့္ေအာင္ေပါင္းၿပီး ၎တို႔၏အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ တစ္စိုက္မတ္မတ ္ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပကစိတ္၀င္စားမႈအရွိဆံုးကိစၥမွာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကဆိုင္းငံ့ခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ၎ကိစၥသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအျမင္မွၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအျမင္မွ ရႈျမင္သူမ်ားၾကား အေျခအတင္ျငင္းခုန္စရာ အေျခအေနကိုေက်ာ္လြန္ကာ တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကိုအကဲခတ္တိုင္းတာႏုိင္သည့္ အညြန္းကိန္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားၾကျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

Advertise Here

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၿပီးျပတ္ေအာင္ မရွင္းခဲ့ဘဲေနာက္အစိုးရကိုလက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည့္ ဆိုးေမြမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစိစစ္ရန္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ျမန္မာဘက္မွေျပာဆိုထားပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥသည္ ျပန္လည္စိစစ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

စင္စစ္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ရေရးသည္ တရုတ္အစိုးရအတြက္သိကၡာဆည္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ္ လည္းတစ္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ေရရွည္စီးပြားေရးအျမင္ႏွင့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ျမစ္ဆံုဆည္ထက္ပိုမိုအေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အမ်ားအျပားရွိေနရာ က်န္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုအထိခိုက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအက်ဳိးစီးပြားမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းအား ၎တို႔ကမ္းရိုးတန္းသဖြယ္ အသံုးခ်ခြင့္ရေရးလည္း ပါ၀င္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္အစိုးရက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုပါ၀င္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ထပ္မံျပဳလုပ္ဦးမည္ဟုဆိုေသာ္လည္းတစ္ဘက္တြင္ ျမန္မာဘက္မွ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရုတ္ပါ၀င္လာျခင္းသည္ ၎၏အက်ဳိးစီးပြားကိုအေျခခံၿပီးပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္လာမႈသည္လည္း ၎၏အက်ဳိးစီးပြားကိုအေျခခံကာ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အပိုင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္းတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကိုခ်နင္းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့သည္ကို ႏုိင္ငံတကာတြင္သာမက ျပည္တြင္းမွာပါ မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးသည ္လြန္စြာအေရးႀကီးသကဲ့သို႔ တစ္ဘက္တြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိေသာ အဆိုပါအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ၀ါးၿမိဳခံရမည့္ေဘးကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ကာ ဂရုမူသင့္ပါေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမာ္ကြန္းက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။   ။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here