Home သံုးသပ္ခ်က္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ရန္ကုန္နုိင္ငံေရး ႏွင္႔ ယုၾံကည္မႈ အားစမ္းပြဲ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ရန္ကုန္နုိင္ငံေရး ႏွင္႔ ယုၾံကည္မႈ အားစမ္းပြဲ

191
0
Advertise Here

မတ္လ-၂၀၁၃ထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း မွ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

သန္းစုိး(ေဘာဂေဗဒ) ေရးသည္။

Advertise Here

ယခင္စစ္အစုိးရကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကုလသမဂၢလက္ ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အင္ဂ်ီအုိအဖြဲ႕႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာ နာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ေဘာင္အတြင္း ကေန ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့ၾကၿပီး အျခားအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ရန္မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္ တပ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာအင္ဂ်ီအုိမ်ား၊ ပြင့္လင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း ျမန္မာ့လူေဘာင္၏  လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ ေရစီးေၾကာင္း၌သာ ႐ုန္းကန္ရပ္တည္ရသည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ ရသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သာ တစ္ခ်ိန္လံုး နစ္ျမဳပ္ေနမည့္အစား ျမန္မာလူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအသိ၊ စီးပြားေရးအသိအျမင္တို႔ ၾကြယ္ဝလာေအာင္ အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္ေပးၾကဖို႔ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျပည္သူ မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ သိျမင္မႈ ပညာကို အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ရန္ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေန ေသာ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဆုိလွ်င္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလာ သည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တံခါးပုိမုိဖြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါသည္။ ဖြင့္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးကို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ မလြတ္တမ္း ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ၾကဖို႔သာ လိုပါသည္။

ျပည္တြင္းရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားကလည္း ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ဳိးလည္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။အေၾကာင္း မူ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြကိုပဲ တစ္ ခ်ိန္လံုး ေမွ်ာ္ကိုးေနဖို႔ မသင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အေနအထားကေတာ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္အားနည္းေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားသည္ စီပြားေရးခြင္မ်ား၌သာ အာ႐ံု ေရာက္ေနၾကၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတိုးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ အား ထက္သန္မႈမရွိၾကေပ။

ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရး

ဆိုရလွ်င္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဧရိ ယာမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌သာ အျဖစ္မ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရန္ ကုန္၏ ျဖစ္တည္မႈကိုၾကည့္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းဟု  ေျပာရန္ မလုံေလာက္သလုိ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ လည္း တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္၊ မရွိႏုိင္ဆုိ သည္ကို ယတိျပတ္ ေျပာလို႔ကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။

ထုိျဖစ္တည္မႈျဖင့္ သက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရး အလႈပ္ အယမ္းကုိ တစ္ျပည္လုံး၏ ႏုိင္ငံေရးအသိ၊ ႏုိင္ငံေရးဓေလ့ေျပာင္း လဲမႈျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္မွာ ေစာလြန္းသည္ဟု ဆုိရ မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌သာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို အမ်ား အျပားေတြ႕ရျခင္းမွာ ဥပေဒအရ ေျပာႏုိင္ဆုိႏုိင္ေသာ အရပ္ဘက္ ပြင့္လင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ရွိေနျခင္း၊ ၿမဳိ႕ျပပညာတတ္မ်ား ျပားျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း ႏုိင္ငံေရးအသိျမင့္မားျခင္း၊ မီဒီယာအမ်ား စု တည္ရွိေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႐ုံးမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ဗဟုိ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း တည္ရွိေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံမ်ားရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္က ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ခရီးႏွင္္ႏုိင္ေပမယ့္ အျခားျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကေတာ ယခုအထိတုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါး ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခား ေဒသမ်ားၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအသိ၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ဘက္ မညီမမွ်ျဖစ္ေနသည္။

ထိုေဒသမ်ားတြင္လည္း အက်ပ္အတည္းမ်ဳိးစုံရွိႏုိင္သည္။ ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ ျပည္သူလူထု စည္း႐ုံးေဟာေျပာမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ား စသည္တုိ႔၌ နယ္လူထုအေနျဖင့္ လုပ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရပါလ်က္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏုိင္ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအသိ အေျခခံ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ လား၊ ပံပုိးကူညီမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လားဆုိသည္ကုိ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္္မ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ား၊ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ အထူးဆန္းစစ္သင့္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ယခုအထိတုိင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏  ျပည္သူလူထု ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အတုိင္းအတာသည္ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္သာ တက္လာေသးသည္ဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။  အဆုိပါေဒသအားလုံးသည္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ အရ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္၍လားဆုိသည္ကိုလည္း ဆန္းစစ္ရမည္        ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဆိုလွ်င္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျပည္နယ္၏ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား တန္႔သြားသလုိ  ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုလွ်င္ လည္း ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ နပန္းလံုးေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္မႈ အတိုင္းအဆမွာ အားနည္းေနၾကရသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔အတူ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ထိေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပူးေပါင္း ပါဝင္ မႈမွာ လုံးဝနည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႕ေနရသည္။

အဆိုပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး အရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားနည္းေနသည္ကို အားျဖည့္ေပးရန္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျဖန္႔က်က္ကာ အားျဖည့္ေပးသင့္ပါသည္။

သမၼတႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈ အားစမ္းပြဲ

၂ဝ၁၁ ေနာက္ပုိင္း သမၼတႀကီးဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အင္အား ျဖည့္ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္စေသာ အစု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲတြင္ ေခတ္ေဟာင္းက အေငြ႕အသက္ မျပယ္ေသး သူမ်ား၊ ယခင္စနစ္ကုိ ဖက္တြယ္ထားသူမ်ား၊ ယခင္အစုိးရေခတ္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ မလြတ္မကြ်တ္သူမ်ားစသည့္ အင္အား စုမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ အလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ ကုိ သံသယရွိမိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ပူပူေႏြးေႏြး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ထုိေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္ ယခင္အစုိးရေခတ္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ အေဆာက္ အအုံမ်ား ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေရး ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးလည္း ပါသည္။

ယခုေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေနေသာ ယခင္ေခတ္ဝန္ႀကီး ေဟာင္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ကင္း ၾကပါသလားဆုိသည္ကုိ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းကို လုိက္ေမးလွ်င္ ထုိ ေကာ္မတီအေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈအတုိင္းအတာကုိ မွန္း ဆႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သမၼတအေနျဖင့္ အဆုိပါေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္း ရာတြင္ ပညာရွင္စစ္စစ္မ်ား ပါဝင္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတအဆုိတင္သြင္းခဲ့ေသာ အစုိးရ ဝန္ႀကီးမ်ား၏  ပုိင္ဆုိင္မႈေဖာ္ျပရန္အဆုိ ႐ႈံးနိမ့္သည့္အခ်က္ သည္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကို စမ္းသပ္ရန္ ၄င္းတုိ႔ တြင္ အင္အားမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။

တန္ဖုိးနည္း က်ပ္ ၅,ဝဝဝ ဖုန္းကိစၥ၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၊ လက္ ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ အစုိးႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား ယုံၾကည္မႈ အားစမ္းပြဲမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို အစိုးရက မည္မွ်ၾကည့္သလဲဆိုေသာ အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကိစၥေတြမွာ သမၼတအေနႏွင့္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ႏိုင္ မလဲဟူေသာအခ်က္သည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ ၄င္း၏ ကိုင္တြယ္မႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို ဖမ္း စားရာတြင္ မ်ားစြာ အခရာက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။      ။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here