Home သံုးသပ္ခ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ က်ဴရွင္သံသရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ က်ဴရွင္သံသရာ

275
0
စာသင္ခန္း အတြင္း ေတြ႔ရေသာ ကေလးငယ္မ်ား
ဓာတ္ပံု - ေဇယ်ာလႈိင္
Advertise Here

အစုိးရမ်ားသာေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ ငံ၏ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမား မေတြ႕ရေသးေပ။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသံထြက္ခဲ့ သည့္ က်ဴရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ က ရွိေနဆဲပင္။ ပညာေရးသမား ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သူတို႔ခံစားခ်က္ေလးမ်ားကို ဖတ္ရေသာအခါတြင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းက စာေရးသူ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာခံစားခ်က္သက္ သက္။ က်ဴရွင္ကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္သာမက ကေလးမိဘ၊ ပညာေရးက႑အေပၚ လတ္တေလာ အေကာင္းဆံုး မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးသနည္းဆိုေသာ အစိုးရ၏ အရည္ အေသြးကို ျပသရာေရာက္သည္။

စာသင္ခန္း အတြင္း ေတြ႔ရေသာ ကေလးငယ္မ်ား
ဓာတ္ပံု – ေဇယ်ာလႈိင္

ကေလးမ်ားက်ဴရွင္ယူၾကရသည္ဆိုရာတြင္ ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမက အတင္းယူခိုင္းျခင္း၊ မိဘကိုယ္တိုင္ က်ဳရွင္ တက္ခိုင္းျခင္း၊ အတန္းငယ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ က်ဳရွင္ တက္လိုျခင္း၊ အတန္းႀကီးသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိကိုယ္ တိုင္ အားနည္းေသာ ဘာသာရပ္ကို ပိုမိုနားလည္လိုေသာေၾကာင့္ တက္ျခင္း စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားအတြက္ေတာ့ က်ဴရွင္သည္ အပ်င္းႀကီးေသာျပယုဂ္ တစ္မ်ဳိး၊ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ေတာ့ ေငြေၾကး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ထပ္၍ က်ဴရွင္ေပးေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အေျခအေနကို ေလ့လာေသာအခါ ရရွိေသာလစာဝင္ေငြႏွင့္ မေလာက္င၍ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဝင္ေငြရေစရန္ က်ဴရွင္ျပၾကသူမ်ားရွိသလို သင့္တင့္မွ်တေသာ ဝင္ေငြပမာဏထက္ ပိုမိုၿပီး လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မ်ား က်ဴရွင္ယူၾကေစရန္ အားထုတ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လည္း ရွိေနသည္။

Advertise Here

မိဘမ်ားဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ သားသမီးကို စာတတ္ေစလို၍ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ၾကားက ရေအာင္ထားသည့္ မိဘ၊ အလုပ္ မအားေသာေၾကာင့္ သားသမီးပညာေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမ လက္သုိ႔ မျဖစ္မေန က်ဳရွင္အပ္ရသည့္ မိဘ၊ အခ်ဳိ႕က မိမိကေလး စာလိုက္ႏုိင္သည့္ၾကားက ဘာရယ္မဟုတ္ သူမ်ားကေလးမ်ား က်ဴရွင္တက္ၾကေသာေၾကာင့္ မိမိကေလးကိုလည္း က်ဴရွင္ပို႔ သည့္ မိဘ စသျဖင့္ ရွိနိုင္ပါသည္။

တစ္ဖန္အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဘက္က က်ဴရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပး႐ံုျဖင့္ နားလည္တတ္ေျမာက္ေစရန္ ဦးတည္ႀကိဳး စားသင့္သည္။ စာသင္ခန္းအတြင္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ သင္ယူမႈေၾကာင္႔ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ အခါ နည္းလမ္းရွာၿပီးေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ က်ဴရွင္သင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ဆရာ၊ ဆရာမအေနႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီကို ျပန္လွန္သင္ၾကားရန္ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခါ ကေလး၏ အတန္းအစဥ္အဆက္ အားနည္းလာေသာဘာသာရပ္ကို ခဏႏွင့္ ေတာ္လာေအာင္ လုပ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအခါ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ က်ဴရွင္ သင္ေပးရန္ေက်ာင္းသားဘက္မွ ေတာင္းဆိုလာပါက သင္ေပး ရန္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။

က်ဴရွင္တက္ေသာကေလးက က်ဴရွင္မတက္ေသာကေလး ထက္ ပညာေရးတြင္သာမက ကာယ၊ ဂီတ အစရွိေသာ နယ္ပယ္ တြင္ပါ တုိးတက္မႈရွိေနလွ်င္ က်ဴရွင္ထားျခင္းမွာ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ က်ဴရွင္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးက ဘာသာရပ္အေပၚ နားလည္မႈပိုလာလွ်င္ က်ဴရွင္ထားျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္သည္။

အိမ္တြင္ စာလုပ္ရန္ အေျခအေနမေပးေသာ ကေလး မ်ားအတြက္ဆုိလွ်င္မူ က်ဴရွင္ထားျခင္းမွာ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ ကို ကူညီရာေရာက္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ က်ဴရွင္ယူေသာကေလး ႏွင့္ က်ဴရွင္မယူေသာကေလးကို ဆရာ၊ ဆရာမက ခြဲျခားဆက္ဆံ လွ်င္ေတာ့ က်ဴရွင္ဆုိသည္မွာ မရွိသင့္သည့္အရာျဖစ္သည္။ က်ဴ ရွင္ကုိ လံုးဝပေပ်ာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခင္စပ္ၾကားတြင္ လိုင္စင္ ျဖင့္ စနစ္တက် ျပသခြင့္ေပးႏိုင္လွ်င္ အက်ဳိးရွိႏိုင္သည္။

ဓာတ္ပံု – ေဇယ်ာလႈိင္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင္႔ ေက်ာင္းသား အမွန္တကယ္ စာတတ္ေျမာက္ေရးကို ေရွး႐ႈပါက မိမိဆီမွာ သင္မွ မဟုတ္၊ အျခားမည္သူမဆို သင္ၾကားေပးျခင္းကိုလည္း လက္ခံႏိုင္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ေန႔စဥ္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ မ်ားျပားလွေသာ တာဝန္ ဝတၱရားၾကားမွ က်ဳရွင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သင္ၾကားရန္အခ်ိန္ေပးရ ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေရး တာဝန္ကို အရည္အေသြးျပည့္မီေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ က်ဴရွင္သင္ၾကားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ ႏွလံုးသြင္း ၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္က်ဴရွင္ၾကား ကြာျခားမႈ မရွိေစရန္ တာဝန္ယူ   သင့္သည္။

မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားစဥ္းစားရန္လိုအပ္သလို ေက်ာင္းသား မ်ားဘက္မွလည္း က်ဴရွင္မယူခင္ (အတန္းငယ္ေသးေသာ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားမွလြဲ၍)ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားကို ဆင္ျခင္သင့္သည္။ မိမိအားနည္းေသာ ဘာသာရပ္သည္ အမွန္တကယ္နားမလည္ျခင္းလား၊ မိမိ၏ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္လား၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းဘာသာကို အျခားေသာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ဆရာမႏွင့္ေျပာင္းသင္လွ်င္ေရာ က်ဴရွင္ မယူဘဲ ေလ႔လာတတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္လား စဥ္းစားသင့္သည္။

ပိုမိုေလ့က်င့္သင္ယူလိုေသာေၾကာင့္ က်ဴရွင္ယူလိုလွ်င္ ေစတနာျဖင့္ နားလည္ေစရန္သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္သင္႔သည္။ ထို႔ျပင္ က်ဴရွင္ မျဖစ္မေနယူေသာ္ လည္း တိုးတက္မႈ မရွိပါက ေက်ာင္းသားအေနႏွင့္ က်ဴရွင္တစ္ခု တည္းသာ အားကိုးရာမဟုတ္ဘဲ အျခားပိုေကာင္းေသာ နည္း လမ္းမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္ဟု သိျမင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ႀကံဆကာ ႀကိဳး စားသင့္သည္။

လတ္တေလာ က်ဴရွင္ပေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ က်ဴရွင္မလိုဘဲ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားပါ လက္ခံလာေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားကို တစ္ ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေက်ာင္းတုိင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္း တုိင္းက အေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးသင့္သည္။

ထုိသို႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး နိမ့္က်မႈအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြေလ်ာ့ပါးမႈျပယုဂ္အျဖစ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ က်ဴရွင္ျပသျခင္းမ်ားမွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕အတြက္ ရွိေနဦး မည္ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ေက်ာင္းစာကို ကိုယ္တုိင္စီစဥ္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္မိဘမ်ားက လုပ္မေပးႏိုင္ေသး သေရြ႕ က်ဴရွင္လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ စာေမးပြဲ ေမးသည့္ပံုစံမွာလည္း ေက်ာင္းတြင္ သင္ေသာအခ်က္အလက္ မ်ားကို လိုတာထက္ ပိုေမးေသာပံုစံ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စာက်က္ပ်င္းေသာကေလးမ်ားအတြက္ စာက်က္ေပးသည္၊ စာ ေမးေပးသည္၊ အလြတ္ရမွ အိမ္ျပန္လႊတ္ေပးသည္ဆိုေသာ က်ဴရွင္မ်ားဆီသုိ႔ ေရာက္သြားသည္မွာ မဆန္း။

စာေမးပြဲရမွတ္ကိုဦးစားေပးေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၊ ကာယဥာဏ စာရိတၱလူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင္႔ ေက်ာင္းမွ ပညာသင္ၿပီး အျပင္ေလာက အေတြ႔အႀကံဳတြင္ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးထက္ ေက်ာင္းစာေတာ္ျခင္းကိုသာ ဂုဏ္ယူ ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းရွိေနသမွ် က်ဴရွင္ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္..

  • .ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအခ်ဳိးမမွ်ေသာ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ ၾကားသင္ယူမႈျဖစ္စဥ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်မွတ္ထား ေသာ ဦးတည္ခ်က္ေပါက္ေရာက္ေအာင္ မသင္ၾကားမီ၊ သင္ ၾကားေနစဥ္၊ သင္ၾကားၿပီး အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားအား လံုး ၿခံဳငုံမိေစရန္ စစ္ေဆးဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ထိုအခါ ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သင္ယူရန္ အခြင္႔အလမ္း အလွည့္က် ရႏိုင္ေျခ နည္းပါးသြားၿပီး သင္ခန္းစာကို ေသ ခ်ာနားလည္မည္ မဟုတ္ေပ။ နားမလည္ျခင္းရလဒ္ အေန ႏွင့္ ဘာသာရပ္ကိုေၾကာက္ၿပီး က်ဴရွင္ယူရန္ သံသရာလည္ ေပမည္။
  • အစိုးရက ဖန္တီးေပးေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ႔လာသင္ယူ ခြင့္ကို လက္တစ္ဆုပ္စာ လူနည္းစုသာရၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး ရွိ အတတ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုယ္တိုင္ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူရန္ အခြင္႔အေရး မရေသာအခါ၊ အသစ္အသစ္ေသာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာနည္းပညာကို ထပ္မံေလ႔လာဖို႔ေနေနသာသာ လစဥ္ အသံုးစရိတ္ကာမိေစရန္ က်ဴရွင္ျပရင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ သြားနိုင္သည္။
  • မိဘမ်ား၏ ေလာဘေၾကာင္႔ ကေလးမ်ားကို သတ္မွတ္ထား ေသာ အသက္အရြယ္၊ အတန္းမတိုင္မီ ေက်ာင္းစာႀကိဳတင္ သင္ယူေနခ်င္သမွ် ကာလပတ္လံုး က်ဴရွင္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
  • လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အျခားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို နားလည္လိုက္နာေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ မေပၚေပါက္ သမွ် အေတြးအေခၚမပါေသာ၊ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ အခြင့္ အလမ္းနည္းပါးေသာ သင္နည္း၊ ေမးခြန္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈပံုစံတို႔ ရွိေနသမွ် စာမွစာစနစ္ျဖင့္ က်ဴရွင္အၿပိဳင္ သင္ေနၾကေပဦးမည္။
  • ေက်ာင္းမွသင္ေသာစာမ်ားကို ေက်ာင္းခန္းထဲတြင္ နား မလည္လွ်င္ မလည္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္၊ သင္ၾကားေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ျဖန္႔က်က္စဥ္းစားခြင့္ မေပးသမွ် စာ ကိုေၾကာက္ၿပီး က်ဴရွင္ယူရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိေနဦး မည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္က အသားက်ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း အခ်ဳိ႕ျဖစ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဝင္ေငြ မလံုေလာက္မႈ အေပၚ က်ဴရွင္ျပ၍ ေျဖရွင္းၾကရေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရ၏က်ဴရွင္မသင္ရသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနႏိုင္ ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ျပန္မေျပာရဲေသာ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးစိတ္က ဆက္လက္ သည္းခံေနၾကပံုေပၚသည္။ သို႔ေသာ္ က်ဴရွင္ ျပျခင္းသည္ အၿပီးတိုင္ပေပ်ာက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ က်ဴရွင္သည္ သာမန္ကိစၥရပ္ မဟုတ္၊ အလြယ္ႀကိဳက္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ စဥ္းစားလိုစိတ္နည္းပါး မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ပညာေရးအေပၚ ထားခဲ့သည့္ ေစတနာ စသျဖင့္ ထင္ဟပ္ေနေသာ ေရရွည္စီမံေျဖရွင္းရမည့္ အေၾကာင္း အရာျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ ၄င္းအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ရန္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာနည္းရွာသင့္သည္။ က်ဴရွင္ပေပ်ာက္ ေရးသည္ ေရရွည္စီမံကိန္းဆြဲ၍ ျပဳျပင္သင့္ေသာအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။       ။

၂၀၁၆-စက္တင္ဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၈) မွ သုံးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

ေႏြေအးခ်မ္း ေရးသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here