Home သတင္းေဆာင္းပါး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ နားလည္မႈ ယူဖုိ႔ လုိပါသလား

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ နားလည္မႈ ယူဖုိ႔ လုိပါသလား

290
0
Advertise Here

ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ ထံမွ သတင္းယူရသည္မွာ လြယ္ကူခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ မဆုိ သေလာက္ ပြင့္လင္းလာခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မီဒီယာကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ အစုိးရဌာနမ်ား ရွိေန ဆဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုယ္တုိင္ကပင္ မီဒီယာသမားမ်ား ကို တရားစြဲဆုိအေရးယူမႈမ်ားပင္ရွိေနသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရသည္ ၎တုိ႔လုပ္သမွ်ေသာ စီမံကိန္း မ်ား၊ သံုးစြဲသမွ်ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္မွ်ရၿပီး မည္မွ်ျပန္လည္သံုးစြဲခဲ့သည္ဆုိ ျခင္းကုိ ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ ရ မည္မွာ အစုိးရ၏တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ နား၊ မ်က္စိမ်ားျဖစ္ေသာ မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေပးရမည္သာျဖစ္၏။

Advertise Here

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ေတာ့ ရလာခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား၏ လာဘ္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းကဲ့သုိ႕ေသာ အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္သည့္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပပါက အစုိးရကုိယ္တုိင္ က မီဒီယာကုိ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၀န္မေလးခဲ့ေပ။ ယင္းသုိ႔ မေဖာ္ျပရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာမ်ားကုိပင္ ေတြ႕ရ ေသးသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ တရားစြဲဆုိခံေနရသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားစြာ ရွိခဲ့ သလုိ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ သတင္းသမား ၁၀ဦး ႏွစ္ ရွည္ေထာင္က်ခံေနရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (CPJ)က ထုတ္ျပန္သည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ အဆုိးဆံုး ၁၀ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ယုိယြင္းခဲ့ရေသာ သတင္းမီဒီယာေလာက ကိုယ္တုိင္သည္လည္း ယခုလက္ရွိႏိုင္ငံ ေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ နည္းပညာပုိင္း၊ အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲကာလ ျဖစ္သည္။  သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္က “တရားစီရင္ေရးက႑၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအား မထိခိုက္ေစေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္းမွ မီဒီယာသမားမ်ား နစ္နာမႈ မရွိ ေစရန္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္”ဟု စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေျပာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။

တဖန္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရထက္ပင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ အဆက္အဆံ မလုပ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လည္း ယခု ႏွစ္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးစားလာျပန္ သည္။ မီဒီယာမ်ားကိုယ္တုိင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)က တပ္မေတာ္ဘက္မွ မီဒီယာမ်ားထံ သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆံုျခင္းမွာလည္း ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္မွ ဓာတုလက္နက္စက္႐ုံသတင္းေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ား အေရးယူခံခဲ့ရၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာ နယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)တုိ႔ ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က တပ္မေတာ္ဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သံုးဦး၏ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ား ေပးခဲ့သည့္တုိင္ မီဒီယာမ်ားဘက္မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းမွာလည္း တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)တုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈကုိေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ဘက္ကလည္း တပ္မေတာ္ မွ သတင္းမ်ားပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရယူႏုိင္ရန္၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ပါ၀င္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဒီဇင္ ဘာ ၂၀ရက္တြင္ ျမ၀တီစာေပတုိက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားၾကား သတင္းစီးဆင္းမႈေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားစရာတစ္ခုက မီဒီယာသည္ ၾကား ေနသာျဖစ္သည္။ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ တစ္ဖက္ဖက္သုိ႔ ဘက္လုိက္ရပ္ တည္၍ မရ။ ဘက္လုိက္ေရးသားျခင္းက မျဖစ္ႏိုင္။ မီဒီယာကိုယ္ တုိင္က အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေနဖုိ႔သာလုိအပ္ၿပီး ခ်မွတ္ထားသည့္ မီဒီယာဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မည္ဆုိပါက ထုိက္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရဖုိ႔သာ ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အစုိးရက လည္း မီဒီယာ၏ ေမးျမန္းမႈအတြက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ မီဒီယာႏွင့္ မည္သည့္နားလည္မႈမွ ယူစရာမလုိ။ ထုိသုိ႔ မီဒီယာႏွင့္ အစုိးရၾကား သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ၾကား နား လည္မႈယူထားသည္ ဆုိေသာ သေဘာသည္ ျပည္သူလူထုကုိ လွည့္ျဖားဖုိ႔ႀကိဳးစားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆုိေသာ သေဘာကုိ သက္ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီဒီယာသည္ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ေအာင္သာ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာဥပေဒမ်ား ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ပါက အျပစ္ဒဏ္ခံ႐ုံသာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တုိ႔မွ မီဒီယာႏွင့္ နားလည္မႈရရွိရန္ ေတြ႕ဆံုေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကရာ ယင္းလုပ္ ရပ္တုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အက်ိဳးရလုိမႈအတြက္ ေတြ႕ဆံုေန ျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္ သည္။

တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္နားလည္မႈရရွိရန္ ေတြ႕ဆံုေနျခင္း သည္ မီဒီယာမ်ားဘက္မွ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အေၾကာင္းကုိ နားလည္ထားဖုိ႔သာ လုိအပ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ကို နားလည္ေပးရန္အတြက္က မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ မီဒီယာႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈနည္းပါးခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ သာ ျပည္သူလူထုသတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္မ်ားသိရွိႏုိင္ေရး အတြက္ မီဒီယာအေပၚနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားဖုိ႔သာ လုိအပ္ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းက သံုးသပ္ပါသည္။ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ ထံမွ သတင္းယူရသည္မွာ လြယ္ကူခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ မဆုိ သေလာက္ ပြင့္လင္းလာခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မီဒီယာကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ အခက္အခဲရွိသည့္ အစုိးရဌာနမ်ား ရွိေန ဆဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုယ္တုိင္ကပင္ မီဒီယာသမားမ်ား ကို တရားစြဲဆုိအေရးယူမႈမ်ားပင္ရွိေနသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရသည္ ၎တုိ႔လုပ္သမွ်ေသာ စီမံကိန္း မ်ား၊ သံုးစြဲသမွ်ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္မွ်ရၿပီး မည္မွ်ျပန္လည္သံုးစြဲခဲ့သည္ဆုိ ျခင္းကုိ ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ ရ မည္မွာ အစုိးရ၏တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ နား၊ မ်က္စိမ်ားျဖစ္ေသာ မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေပးရမည္သာျဖစ္၏။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ေတာ့ ရလာခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား၏ လာဘ္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းကဲ့သုိ႕ေသာ အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္သည့္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပပါက အစုိးရကုိယ္တုိင္ က မီဒီယာကုိ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၀န္မေလးခဲ့ေပ။ ယင္းသုိ႔ မေဖာ္ျပရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာမ်ားကုိပင္ ေတြ႕ရ ေသးသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ တရားစြဲဆုိခံေနရသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားစြာ ရွိခဲ့ သလုိ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ သတင္းသမား ၁၀ဦး ႏွစ္ ရွည္ေထာင္က်ခံေနရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (CPJ)က ထုတ္ျပန္သည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ အဆုိးဆံုး ၁၀ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ယုိယြင္းခဲ့ရေသာ သတင္းမီဒီယာေလာက ကိုယ္တုိင္သည္လည္း ယခုလက္ရွိႏိုင္ငံ ေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ နည္းပညာပုိင္း၊ အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲကာလ ျဖစ္သည္။  သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္က “တရားစီရင္ေရးက႑၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအား မထိခိုက္ေစေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္းမွ မီဒီယာသမားမ်ား နစ္နာမႈ မရွိ ေစရန္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္”ဟု စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေျပာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေလသည္။

တဖန္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရထက္ပင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ အဆက္အဆံ မလုပ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လည္း ယခု ႏွစ္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးစားလာျပန္ သည္။ မီဒီယာမ်ားကိုယ္တုိင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)က တပ္မေတာ္ဘက္မွ မီဒီယာမ်ားထံ သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆံုျခင္းမွာလည္း ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္မွ ဓာတုလက္နက္စက္႐ုံသတင္းေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ား အေရးယူခံခဲ့ရၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာ နယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)တုိ႔ ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က တပ္မေတာ္ဘက္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သံုးဦး၏ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ား ေပးခဲ့သည့္တုိင္ မီဒီယာမ်ားဘက္မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းမွာလည္း တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ)တုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈကုိေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ဘက္ကလည္း တပ္မေတာ္ မွ သတင္းမ်ားပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရယူႏုိင္ရန္၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ပါ၀င္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဒီဇင္ ဘာ ၂၀ရက္တြင္ ျမ၀တီစာေပတုိက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားၾကား သတင္းစီးဆင္းမႈေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားစရာတစ္ခုက မီဒီယာသည္ ၾကား ေနသာျဖစ္သည္။ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ တစ္ဖက္ဖက္သုိ႔ ဘက္လုိက္ရပ္ တည္၍ မရ။ ဘက္လုိက္ေရးသားျခင္းက မျဖစ္ႏိုင္။ မီဒီယာကိုယ္ တုိင္က အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေနဖုိ႔သာလုိအပ္ၿပီး ခ်မွတ္ထားသည့္ မီဒီယာဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မည္ဆုိပါက ထုိက္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရဖုိ႔သာ ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အစုိးရက လည္း မီဒီယာ၏ ေမးျမန္းမႈအတြက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ မီဒီယာႏွင့္ မည္သည့္နားလည္မႈမွ ယူစရာမလုိ။ ထုိသုိ႔ မီဒီယာႏွင့္ အစုိးရၾကား သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ၾကား နား လည္မႈယူထားသည္ ဆုိေသာ သေဘာသည္ ျပည္သူလူထုကုိ လွည့္ျဖားဖုိ႔ႀကိဳးစားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဆုိေသာ သေဘာကုိ သက္ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့မီဒီယာသည္ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ေအာင္သာ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာဥပေဒမ်ား ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ပါက အျပစ္ဒဏ္ခံ႐ုံသာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တုိ႔မွ မီဒီယာႏွင့္ နားလည္မႈရရွိရန္ ေတြ႕ဆံုေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကရာ ယင္းလုပ္ ရပ္တုိ႔သည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အက်ိဳးရလုိမႈအတြက္ ေတြ႕ဆံုေန ျခင္းသာ ျဖစ္ႏုိင္ သည္။

တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္နားလည္မႈရရွိရန္ ေတြ႕ဆံုေနျခင္း သည္ မီဒီယာမ်ားဘက္မွ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အေၾကာင္းကုိ နားလည္ထားဖုိ႔သာ လုိအပ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ကို နားလည္ေပးရန္အတြက္က မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ မီဒီယာႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈနည္းပါးခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ သာ ျပည္သူလူထုသတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္မ်ားသိရွိႏုိင္ေရး အတြက္ မီဒီယာအေပၚနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားဖုိ႔သာ လုိအပ္ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းက သံုးသပ္ပါသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here