Home အက္ေဆး လူပ်ဳိလွည့္ျခင္း

လူပ်ဳိလွည့္ျခင္း

179
0
ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

လူပ်ဳိလွည့္ျခင္းဆုိသည္မွာ လူပ်ဳိႏွင့္ အပ်ဳိေတြ႕ဆုံစကားေျပာျခင္းကုိေခၚသည္။ ေခတ္စကားႏွင့္ ေျပာလွ်င္ ‘ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း’ဟု ေခၚႏုိင္သည္။ ရခုိင္ေဒသတြင္ လူပ်ဳိလွည့္ျခင္းကို’ရြာလည္’သြားသည္ဟု ေခၚ ၾကသည္။ မိမိတုိ႔ေက်းရြာတြင္းမွာသာမကအျခားနီးစပ္ရာေက်းရြာမ်ားသုိ႔ပါလွည့္လည္သြားလာၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေက်းရြာမ်ားမွလည္း လူပ်ဳိလွည့္ရန္ ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္လွည့္လည္သြားလာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြာလည္သည္ဟု ေခၚ ဆုိၾကဟန္တူပါသည္။

လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိဆုိသည္မွာ ႏုပ်ဳိေသာအရြယ္ျဖစ္သည္။အသက္အားျဖင့္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကားကုိ လူငယ္ဟု ေခၚသည္။အရြယ္အားျဖင့္ အသက္ ၂ဝ မွ ၃ဝ ထိ အရြယ္ကုိ ဝဏၰဒႆကအရြယ္ဟု ေခၚသည္။ လွစရာရွိတာ အစြမ္းကုန္လွေသာ အရြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွာ ေစာေစာစီးစီးပင္အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိ ျဖစ္ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ မူလတန္းေက်ာင္းမွေလးတန္းေအာင္ၿပီးတာနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတုိ႔ ကေလးအရြယ္ ၁၉၆ဝေလာက္က ေလးတန္းေအာင္ၿပီး ၿမိဳ႕ေက်ာင္းတက္ကာ အလယ္တန္းပညာကုိ ဆက္လက္သင္ယူသူ မရွိေပ။ မူလတန္းၿပီးလွ်င္ေက်ာင္းၿပီးသြားၾကသည္။ ေက်ာင္းၿပီးသြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ အပ်ဳိေထာင္စာရင္း သြင္းလုိက္သည္။ေယာက်္ားေလးမ်ားကုိ လူပ်ဳိေထာင္စာရင္း သြင္းလုိက္သည္။လက္ထပ္ၿပီးသူမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္က်ၿပီဟု ေခၚဆုိသကဲ့သုိ႔ပင္လူပ်ဳိစာရင္း၊ အပ်ဳိစာရင္း ေရးသြင္းလုိက္ျခင္းကုိ လူပ်ဳိေထာင္ဝင္ၿပီ၊ အပ်ဳိေထာင္ဝင္ၿပီဟု ေခၚၾကသည္။

ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

Illustration- MAUNG NOE

လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိေထာင္ကုိ လူပ်ဳိႀကီး၊ အပ်ဳိႀကီးမ်ားက ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၾကသည္။ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိေထာင္တြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာၾကရသည္။ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိစုံညီအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ ထုိအစည္းအေဝးမွ လူပ်ဳိႀကီးတစ္ဦး၊ အပ်ဳိႀကီးတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ရသည္။ လူပ်ဳိမ်ားသက္သက္ အစည္းအေဝးလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ဗုံသုံးခ်က္ေခါက္လွ်င္ စုံညီရသည္။ အပ်ဳိမ်ား စည္းေဝးလုိလွ်င္ ေမာင္းသုံးခ်က္တီးရသည္။အမ်ားအားျဖင့္ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိမ်ားသည္ ေက်းရြာအရပ္လူႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေက်းရြာ သာယာစည္ပင္ေရးကုိ ကူညီလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ရွင္ျပဳပြဲ၊ အလွဴပြဲမ်ားတြင္ ထင္းေခြ၊ ေရခပ္ေပးၾကရသည္။ အလွဴပြဲလာ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံရသည္။ မိမိတုိ႔ေက်းရြာႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈရွိေသာ အျခားေက်းရြာမ်ားႏွင့္လည္း သြားလာ ဆက္ဆံၾကရသည္။ အတုယူဖြယ္ရာတစ္ခုမွာ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိ ေကာက္စုိက္အသင္းကုိ ထူေထာင္ၿပီး စပါးစုိက္ရာသီတြင္ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ကုိ ရန္ပုံေငြရရွိေရးအတြက္ ေကာက္စုိက္အငွားလုိက္ရသည္။ သီတင္းကြၽတ္ေသာအခါ ေကာက္စုိက္ခရေငြျဖင့္ ေက်းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ လုိအပ္ေနေသာ ဒန္အုိး၊ ပန္းကန္လုံး၊ ပန္းကန္ျပားမွ အစ မွန္ဗီ႐ုိ၊ မွန္စီေရႊခ်မွန္တုိင္မ်ား လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ မွန္ဗီ႐ုိ၊ မွန္စီေရႊခ် မွန္တုိင္းမ်ားတြင္ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိ ေကာက္စုိက္အသင္းေကာင္းမႈဟု စာတန္းထုိးထားေလ့ ရွိၾကသည္။

လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိမ်ားသည္ ေက်းရြာစည္ပင္သာယာေရးအတြက္တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေဆာင္ရြက္ရသကဲ့သုိ႔ မိဘတုိ႕၏လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း ရာသီမလပ္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ ယင္းသုိ႔ အလုပ္လုပ္ေနရင္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လူပ်ဳိႏွင့္ အပ်ဳိ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ မုိးရာသီတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္သူလုပ္ငန္းတြင္ တစ္မုိးလုံး ႐ုန္းကန္အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး မုိးေလကင္းလြတ္ေသာ သီတင္းကြၽတ္အခ်ိန္မွ စကာ ေနာက္ မုိးမက်မီ အခ်ိန္အထိ လူပ်ဳိႏွင့္ အပ်ဳိ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာေလ့ ရွိၾကပါသည္။

လူပ်ဳိလွည့္ျခင္းသမုိင္းေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ေျပာျပလုိပါသည္။ စာေရးသူတုိ႔ မေမြးဖြားမီ ကာလ ၁၉၅ဝ မတုိင္ခင္က လူပ်ဳိလွည့္ရာတြင္ လူပ်ဳိႏွင့္ အပ်ဳိ လူခ်င္းေတြ႕ဆုံစကားေျပာရျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူပ်ဳိက အပ်ဳိအိပ္ရာ ေခါင္းရင္းဘက္ တစ္ေနရာမွ အိမ္၏ ထုတ္တန္း၊ ေလွ်ာက္တန္းေပၚမွ ျဖစ္ေစ၊ ပုဆုိးကြင္းကုိ တစ္ေနရာမွာ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ပုခက္လုိ ခုိစီးကာျဖစ္ေစအျပင္ဘက္မွေန၍ စကားေျပာရသည္။ ‘ေအာက္တြဲ’ လူပ်ဳိလွည့္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ အသံသာ ၾကားရၿပီး ႐ုပ္ကုိ မျမင္ရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ၾကားသာၾကားရ မျမင္ရ ေမာင့္ကုိဟု ဆုိႏုိင္သည္။

စာေရးသူတုိ႔ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ေလာက္မွာေတာ့ အပ်ဳိနဲ႔ လူပ်ဳိ လူခ်င္းေတြ႕ဆုံစကားေျပာၾကသည္။ ယင္းကုိ’အျပင္ထုတ္’ လူပ်ဳိလွည့္ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ဒီေန႔ညေန စကားေျပာမည္ဆုိလွ်င္ ေန႔လယ္ေန႔ခင္းကပင္ႀကိဳတင္ကာ ဒီေန႔ည ‘အျပင္ထြက္ခဲ့ပါလား’ဟု ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္ရသည္။ ည ၁ဝ နာရီ ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ထုိမိန္းကေလးအိပ္ရာေအာက္က သြားႏႈိးရပါသည္။ မိန္းကေလးကလည္း အိမ္ေပၚမွအသာအယာဆင္းလာကာ အိမ္အနီးတစ္ေနရာမွာ စကားလက္ဆုံ ေျပာၾကပါသည္။ လူပ်ဳိႏွင့္ အပ်ဳိ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာရန္ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေျပာရသည္ဟု မထင္လုိက္ပါႏွင့္။ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွ ေျပာၾကရသည္။ မိန္းကေလးကလည္းေနမေကာင္းတာတုိ႔၊ မနက္ျဖန္ မနက္ေစာေစာထၿပီး ဆြမ္းဟင္းခ်က္ရမွာမုိ႔ ဒီေန႔ည လက္မခံႏုိင္ဟု ျငင္းဆုိတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

လူပ်ဳိမ်ားသည္ လူပ်ဳိအရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ လူပ်ဳိ ၅ ဦးမွ ၁ဝ ဦးထိ စုဖြဲ႕အိပ္ၾကသည္။ လူပ်ဳိရိပ္သာဟု ေခၚႏုိင္သည္။ လူပ်ဳိရိပ္သာအိမ္သည္ ရြာအလယ္ရွိ အိမ္ႀကီးတစ္အိမ္၏ အျပင္ဘက္အမုိးေအာက္တြင္ အဖီေလးဆြဲကာ ေနေလ့ရွိၾကသည္။ ညဘက္အခ်ိန္ အထြက္အဝင္ လြယ္ကူေစရန္ျဖစ္သည္။ လူပ်ဳိရိပ္သာမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရေသာပစၥည္းမွာ မွန္ႏွင့္ ေခါင္းဘီးျဖစ္သည္။တံြေတးသိန္းတန္၊ ဝင္းဦး၊ ခ်စ္စံပယ္တုိ႔ ႐ုပ္ပုံပါေသာ သီခ်င္းစာအုပ္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ပဋာစာရီ မပဒါကဲ့သုိ႔ အဆုိအငုိအလြမ္းေတးသီခ်င္းစာအုပ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕လူပ်ဳိမ်ားက ဝါးပေလြမႈတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အပ်ဳိမ်ားမွာလည္း သင့္ေတာ္ေသာအိမ္တြင္ ေလးငါးဦး စုေပါင္းအိပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ အာဂႏၱဳလူပ်ဳိမ်ား လူပ်ဳိလွည့္ရန္ ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ လူပ်ဳိႀကီးထံ သတင္းပုိ႔ရသည္။ အာဂႏၱဳလူပ်ဳိသုံးေယာက္ဆုိလွ်င္ ရြာခံလူပ်ဳိမ်ားက မိန္းကေလးသုံးေယာက္ကုိ ဒီေန႔ည အာဂႏၱဳလူပ်ဳိနဲ႔ စကားေျပာဆုိဖုိ႔ရန္ ႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္ရသည္။ မျဖဴ၊ မနီ၊ မဝါ သုံးေယာက္ကလည္းလက္ခံရန္ သေဘာတူရသည္။ အာဂၲဳလူပ်ဳိမ်ားသည္ ညဦးပုိင္းတြင္ ရြာခံလူပ်ဳိရိပ္သာတြင္ နားနားေနေန ေစာင့္စားေနရသည္။ည ၁ဝ နာရီ၊ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္ေလာက္တြင္ ရြာခံလူပ်ဳိမ်ားက မျဖဴ၊မနီ၊ မဝါတုိ႔ အိပ္ရာေအာက္မွ သြားေရာက္ႏႈိးေပးကာ အာဂႏၱဳလူပ်ဳိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အိမ္ေအာက္တစ္ေနရာမွာ ေတြ႕ဆုံေပးရသည္။ အပ်ဳိႏွင့္ လူပ်ဳိသည္ စကားေျပာသံၾကား႐ုံ ငါးေပအကြာအေဝးခန္႕ေလာက္က ေနကာ စကားေျပာရသည။္ ရြာခံလူပ်ဳိမ်ားကလည္း ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က လမ္းေလွ်ာက္ကာ မိမိတုိ႔ေက်းရြာမွ အပ်ဳိကုိေစာင့္ေရွာက္ေပးရသည္။ ႏွစ္နာရီခန္႔ေလာက္ လက္ခံစကားေျပာၿပီးေသာအခါ အာဂႏၱဳလူပ်ဳိက လူပ်ဳိရိပ္သာသုိ႔ လာၿပီး ရြာခံလူပ်ဳိမ်ားႏွင့္အတူ အိပ္ၾကသည္။ နံနက္ေစာေစာ မုိးမလင္းမီ ကုိယ့္ရြာသုိ႔ အေရာက္ျပန္သြားၾကသည္။ မိန္းကေလးတုိ႔မွာလည္း မိမိတုိ႔အိပ္ရာသုိ႔ ျပန္ဝင္ကာ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ေတာ့သည္။ေတာလက္ေက်းရြာ ဓေလ့သဘာဝအရ အပ်ဳိႏွင့္ လူပ်ဳိမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခုလုိေတြ႕ဆုံစကားေျပာခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ျပႆနာေပၚေပါက္သည္ဟု မၾကားဖူးပါ။ ေက်းလက္က လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိတုိ႔၏ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာ ေစာင့္ထိန္းျခင္းဓေလ့မွာ မွတ္သားေလာက္စရာပင္ေကာင္းလွပါသည္။

စာေရးသူတုိ႔ငယ္စဥ္က အဘုိးအဖီးအရြယ္ ေယာက်္ားႀကီးမ်ားတြင္ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ ထုိးထားသည္ကုိေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ ထုိးရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ မထုိးသူမွာ ေယာက်္ားမပီသ၊ သတၱိ၊ ဗ်တၱိ မရွိ၊ လူညံ့၊ လူေပ်ာ့၊ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ရင္မဆုိင္ႏုိင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္မရွိသူကို မိန္းကေလးေတြကလည္းအားမကိုး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ထုိးကြင္းမင္ေၾကာင္ရွိသူမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးစန္းပြင့္လုိလွ်င္ အနာခံၿပီး ထုိးရသည္ဟု လူႀကီးမ်ားေျပာျပသည္ကုိ နားေထာင္ခဲ့ရပါသည္။

စာေရးသူတုိ႔ေက်ာင္းသားအရြယ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္တြင္ လူပ်ဳိလူရြယ္မ်ားမွာ က်င္ကုိင္ေလ့ရွိၾကသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ က်င္ကုိင္သည္ဆုိသည္မွာ နပန္းလုံးျခင္းကုိ ေခၚပါသည္။ ေရခ်ဳိးခါနီး ေရကန္အနီးတြင္ လူပ်ဳိအခ်င္းခ်င္း က်င္ကုိင္ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ရသည္။ က်င္ကုိင္ျခင္းမွာ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူပ်ဳိတခ်ဳိ႕မွာ ေက်ာက္ခဲလုံးႀကီးကုိ အေခါင္းေဖာက္ကာ အေလးမေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည။္ ကာယဗလ လွပေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဒီလုိဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾကသလဲဟု ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ မိန္းကေလးေတြက ကာယဗလ အားေကာင္းေမာင္းသန္မ်ားကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္ သေဘာက်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးရွင္မိဘမ်ားက သမက္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း ပညာေရးအဆင့္ကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေလ့မရွိေပ။ ပညာေရးအဆင့္မွာလည္း က်ား၊ မ အားလုံး အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မူလတန္းၿပီးလွ်င္ေက်ာင္းထြက္ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားက ကုိယ္ကာယ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ၊ ဝီရိယေကာင္းမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမႈတုိ႔ကုိဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ မိန္းကေလးရွင္ဘက္မွအမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းကုိ သိထားၾကေသာ ကုိကာလသားေတြမွာကုိယ္ကာယ သန္မာထြားက်ဳိင္းေအာင္ အေလးမၾကရေတာ့သည္။ က်င္ကုိင္ကစားၾကရသည္။

က်င္ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ က်င္ဟူသည္မွာ က်ားႏွင့္ ယင္ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွစ္လုံးကုိေပါင္းစပ္ရာမွ ထြက္လာေသာ အသံျဖစ္သည္။ က်ားယင္မွ က်င္ျဖစ္လာသည္။ က်ားကဲ့သုိ႔ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ရေၾကာင္းကုိဆုိလုိသည္။ က်ားယင္ကစားနည္းကုိ အေျခခံေသာ နပန္းသတ္ပြဲျဖစ္သည္။ ရခုိင္တုိ႔က က်င္ကုိင္သည္ဟု ေခၚသည္။ က်ားယင္ကစား ရာတြင္ က်ားကႏွစ္ေကာင္၊ ယင္က အေကာင္ႏွစ္ဆယ္ရွိသည္။ က်ားက ယင္ကုိ ဖမ္းရသည္။ ယင္က က်ားကုိ မဖမ္းႏုိင္ေခ်။ မတိမ္းမေစာင္းေအာင္၊ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ ယင္က က်ားကုိ ဝုိင္းထားရသည္။ က်ားကုိ ယင္က ေရွာင္တိမ္းၿပီး ပိတ္ကစားႏိုင္လွ်င္ ယင္ကအႏုိင္ရသည္။ မေရွာင္ႏုိင္လွ်င္ က်ားစာခံရ၍ ႐ႈံးသည္။ က်ားက အအုပ္အဖမ္း၊ယင္က အေရွာင္အတိမ္း၊ အပိတ္ အဆုိ႔တုိ႔ျဖင့္ ကစားရေသာကစားနည္းျဖစ္သည္။က်ားယင္ ကစားနည္းကုိ အေျခခံလ်က္ က်င္ကုိင္ရာတြင္ တစ္ဦးကအဖမ္း၊ တစ္ဦးက အခံလုပ္ကာ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး ေျမသုိ႔ က်ေအာင္လုပ္ရသည္။ တစ္ဦးလွ်င္အဖမ္းတစ္လွည့္၊ အခံတစ္လွည့္ ကစားၾကရသည္။

က်င္ပြဲကုိ က်င္ပညာကြၽမ္းက်င္ေသာ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားက ႀကီးၾကပ္လ်က္ အႏုိင္အ႐ႈံးကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးၾကသည္။က်င္ကစားနည္းေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္ရွိသည္။ ရခုိင္ေဒသတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ က်င္ပြဲကုိ ထည့္သြင္းက်င္းပေလ့ရွိသည္။ ေရႊေမာင္းတန္း၊ေငြေမာင္းတန္း၊ ႐ုိး႐ုိးတန္းဟု အဆင့္သုံးဆင့္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။က်င္ပြဲသုိ႔ နာမည္ေက်ာ္ က်င္သန္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ဝင္ၿပိဳင္ေလ့ရွိသည္။ က်င္ပြဲမက်င္းပမီ က်င္သန္ႀကီးမ်ား က်င္ကြင္းအလွျပပုံကုိ မိန္းကေလးမ်ား အထူးစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ က်င္သန္ႀကီးမ်ားသည္ ယခင္က ရရွိခဲ့ၿပီးေသာ ေရႊေမာင္းကုိ လည္ပင္းမွာ ဆြဲလ်က္ ရရွိေသာ ဆုေတာ္ေငြေၾကးကုိ ပါးစပ္ျဖင့္ ကုိက္ကာ တင္သားလုံးေျပာင္ေအာင္ က်ဳိက္ထားၿပီး က်င္ကြင္းထဲတြင္ ဝဲကာဝုိက္ကာ ေျပးလုိက္တစ္ခ်က္၊ ခုန္လုိက္ တစ္ခ်က္ႏွင့္ အလွကြင္းျပသည္မွာ အထူးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း လွသည္။ မိန္းကေလးေတြ အပါအဝင္ က်င္ပြဲလာ ပရိသတ္ကလည္း ဒီဘက္လာပါဦး၊ဟုိဘက္လာပါဦးႏွင့္ ဆုေတာ္ေငြေပးကာ ဆုခ်ေလ့ရွိၾကသည္။ျမန္မာတုိ႔ ျပာသုိလ ျမင္းခင္းသဘင္ပြဲေတာ္မွာ မင္းညီမင္းသားမ်ားကုိ လွပ်ဳိျဖဴမ်ားက ပန္းကုံးစြပ္ ေရြးခ်ယ္သကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ကုိယ့္အမည္ ကုိယ္ေဖာ္ သူေတာ္ခုနစ္ပါးဟု ဆုိရင္လည္းဆုိပါေစ။ စာေရးသူမွာ လူပ်ဳိ ေကာင္းစြာ မလုပ္ခဲ့ရေပ။ ၿမိဳ႕ေက်ာင္းတက္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ရြာမွာ လူပ်ဳိစာရင္းတြင္ မပါ။ ရြာကမိန္းကေလးေတြကလည္း သိပ္အဖက္မလုပ္ခ်င္ၾက။ ၿမိဳ႕သူ မိန္းကေလးေတြကလည္း ဒီေကာင္ ေတာသားဟုဆုိကာ အေရးမလုပ္ခ်င္ၾက။ ဒီလုိနဲ႔ စာေရးသူမွာ ေတာမက ၿမိဳ႕မက်ျဖစ္ကာေမ်ာက္သစ္ကုိင္းလြတ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ စာေရးသူဖခင္ကလည္းတစ္ႏွစ္တစ္တန္း မေအာင္လွ်င္ ေက်ာင္းဆက္မထားဟု အမိန္႔ေပးထားသျဖင့္ ေတာသူမႀကိဳက္၊ ၿမိဳ႕သူအေရးမစုိက္ေသာၾကားက စာကုိသာ ဖိႀကိဳးစားခဲ့ရာ ဖခင္အလုိက် တစ္ႏွစ္တစ္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူတုိ႔ ကုိးတန္း၊ ဆယ္တန္းတုန္းကတခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြ ရည္းစားစာ ေပးတာကုိေတာ့ ျမင္ဖူးလုိက္ပါသည္။ စာေရးကိရိယာအေရာင္းဆုိင္မွာ ပန္းပြင့္လွလွပါစာအိတ္မ်ား၊ ေရာင္စုံစာေရးစကၠဴမ်ား ေခတ္စားသည္။ ရည္းစားစာ ေပးရန္ ၾကားက ေအာင္သြယ္ေတာ္တစ္ဦး ပါရသည္။ ေအာင္သြယ္ေတာ္ကုိ လက္ဖက္ရည္တုိက္ရသည္။ မိန္းကေလးဆီက စာအုပ္ငွားရသည္။ စာအုပ္ျပန္ေပးေသာအခါ စာအုပ္ၾကားမွာ ရည္းစားစာကုိ ထည့္ေပးလုိက္ရသည္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ရည္းစားထားသူေတြမွာ စာေမးပြဲက်ကာ ေက်ာင္းထြက္သြားၾကတာကုိျမင္ဖူးလုိက္ပါသည္။

စာေရးသူတုိ႕ရြာေျမာက္ဘက္တြင္ ေပ ၁၅၀ ခန္႕က်ယ္ေသာေခ်ာင္းႀကီးတစ္ေခ်ာင္း ရွိသည္။ ေခ်ာင္းေျမာက္ဘက္ကမ္းေက်းရြာမ်ားကုိ သြားလာႏုိင္ရန္ ဝါးတံတားတစ္ခု ထုိးထားပါသည္။ ဝါးတံတားမွာ ေခ်ာင္းေရတုိက္စားသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ပ်က္စီးသြားတတ္ပါသည္။ စာေရးသူတုိ႔ရြာမွ လူပ်ဳိတစ္သုိက္သည္ ထုိဝါးတံတားပ်က္ ေျခနင္းစရာမရွိ ျဖစ္ေနခ်ိန္ မပ်က္ဘဲ က်န္ခဲ့ေသာ ဝါးလက္ကသုံးကုိ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား တြဲခုိစီးကာ ဟုိဘက္ကမ္းသုိ႔ ကူးသြားၾကပါသည္။ အခ်စ္ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ရာတြင္ သူရဲေကာင္းမ်ားဟုပင္ ဆုိရေလာက္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဆရာေတာ္ဆႏၵာဓိကက ‘အခ်စ္ဆုိတာ အပူေလာင္ဆုံး အႏႈိင္းမဲ့မီးလုိ႔ ဘယ္လုိပင္ေျပာေျပာ ပုထုဇဥ္နယ္ပယ္မွာေတာ့ အခ်စ္ဟာ ဟင္းတုိင္းပါတဲ့ဆားလုိ မပါမျဖစ္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ င႐ုတ္သီးထဲက ပုိး အပူမေၾကာက္သလုိ ပုထုဇဥ္ေတြဟာလည္း အခ်စ္ကုိ ပူေလာင္တယ္မထင္ၾက။ သစ္ပင္မွာ အျမစ္ရွိသကဲ့သုိ႔ လူမွာ အခ်စ္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနၾကတယ္’ ဟု ဆရာေတာ္ စာတစ္အုပ္တြင္ ေရးျပဖူးေလ၏။

အထက္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခ်င့္လ်က္ဆရာျမသန္းတင့္၏ ‘ကြၽန္ေတာ္ဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာ ဝတၴဳမ်ား’စာအုပ္မွ ေတာမတ္ဟဒိ၏ ကဗ်ာတစ္ပုိဒ္ျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။ေတာမတ္ဟဒိက ‘စိမ္းညိဳ႕ေသာေတာခင္တန္းမွ သစ္ပင္မ်ားတြင္က်ည္ဆန္ရာေတြ မြမြႀကဲေနၾကသည္။ ေက်းရြာတုိ႔မွာ မီးေလာင္ေျမအတိ ျဖစ္ေနသည္။ ေပါက္ကြဲသံမ်ားသည္ အေဝးမွ ျမည္ဟည္း ထြက္ေပၚလာၾကသည္။ေတာစပ္လယ္ကြင္းထဲတြင္ လယ္သမားမ်ား လယ္ထြန္လ်က္ရွိၾကသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးတုိ႔သည္တစ္ ေယာက္ခါးကို တစ္ေယာက္ဖက္လ်က္ အေဝးတစ္ေနရာတြင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေလသည္’ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေတာမတ္ဟဒိက ထုိကဗ်ာကုိ လူပ်ဳိမ်ား ၿပိဳကြဲခ်ိန္ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။ စစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လယ္သမားက လယ္ထြန္ၿမဲ၊ ခ်စ္သူတုိ႔က အခ်စ္စခန္းဖြင့္ၾကဆဲဟု ဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေရးျပည္ေရး ဘယ္လုိပင္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါေစ၊ ဝမ္းေရးႏွင့္ လြမ္းေရးကေတာ့ ရွိေနၿမဲသာ။      ။

၂၀၁၇-ဇြန္လထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၄၇)မွ အက္ေဆး ျဖစ္ပါသည္။

ကုိႀကီးေက်ာ္(ပုဂံ) ေရးသည္။

ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းႏုိင္ပါၿပီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here