Home သံုးသပ္ခ်က္ လစ္ဟာေနေသာ NCA ဒုိင္ယာေလာ့ ကြက္လပ္ႏွင့္

လစ္ဟာေနေသာ NCA ဒုိင္ယာေလာ့ ကြက္လပ္ႏွင့္

163
0
Advertise Here

၂ဝ၁၉၊ ဧၿပီလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၆၄)မွ  Analysis ျဖစ္ပါသည္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ခရီး

Advertise Here

ေနာ္အဲ့ထူးဟဲ ေရးသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေန

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရတပ္ မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအၾကား လက္နက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားမွာ အမ်ဳိးသား တန္းတူ ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ အစုိးရယႏၲရားကုိအသံုးခ်ၿပီး လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကုိ အေျခခံသည့္ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ၊ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အဓိက အေလးေပး ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့မႈသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ နိမ့္က်ေစၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကုိအနိမ့္က်ဆံုးအေနအထားသုိ႔  ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာက္မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ကာ တုိင္း ရင္းသားေဒသမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ဆိုးရြားစြာ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ သေဘာသဘာ၀

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ အလို႔ငွာ ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ဳိ႕ ၾကား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာကို လႊမ္းၿခံဳမႈမရွိခဲ့ေပ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာခ်ိန္ ၂၀၁၁ မွ စၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕က တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား(EAO)ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ ခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၅ တြင္ EAO ရွစ္ဖြဲ႕မွ စတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ တြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ သေဘာ သဘာ၀မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ႏွစ္ဖက္ၾကား ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားသည့္ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြး ေႏြးအေျဖရွာေရးအတြက္ သေဘာတူညီသည့္ အေရးပါေသာ အခ်က္ မ်ား ပါ၀င္သည္။ စင္စစ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ခံစားရေသာ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒုကၡမ်ား ကို ကုစားႏိုင္ရန္ စစ္ပြဲမ်ားကို ကနဦး ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္သည့္ အတြက္  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို  ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲ မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားၿပီးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စားပြဲေပၚ တြင္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ရွိေနေသာ  ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို  ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ အေျဖရွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံမွာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ တူညီႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။  ျဖစ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ အေျခအေနအေပၚ အေျခခံၿပီး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။  ထိုမွတစ္ဆင့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ႏွစ္ဖက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို  သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ႏွစ္ဖက္ၾကား  ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်႐ႈံးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါ သည္။ ထိုေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အေရးႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက စာခ်ဳပ္အေပၚ အသိအမွတ္ ျပဳမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတုိ႔ကို အေလးအနက္ထားရမည္ ျဖစ္ သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာမႈသည္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ လက္ခံသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ႏွင့္အတူ မည္မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္အေပၚ တုိင္း တာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

NCA သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး  အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ အသီးသီး လိုလားသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို  စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းၿပီး ေပါင္းစပ္ထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေပၚလာအၿပီးမွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ေတြကို ႏွစ္ဖက္ၾကား နားလည္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ ၂၀၁၅ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား အနက္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ကြာဟေနပါသည္။ ထုိႏွစ္ဖက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ ကြာဟျခင္းကုိ ႏွစ္ဖက္လက္ခံၿပီး ေဆြးေႏြးေရး သေဘာထားရွိၾကေသာ္လည္း အစုိးရ အေျပာင္းအလဲမွတစ္ဆင့္ အေရးပါေသာ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အခက္အခဲကုိ ေတြ႕ႀကံဳရပါသည္။ ထိုကဲ့ သို႔ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပိုင္းတြင္လည္း မတူညီစြာဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို  ေတြ႕ ျမင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေလးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း ၅၁ ခ်က္ ရလာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္ အားရေလာက္သည့္ အခ်က္ေတြ ျဖစ္မေနခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ယူဆခ်က္မ်ား ရွိေနပါ သည္။ ယင္းအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ၿဃဗ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ႀကီးႏွစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ သည့္ ေကအင္န္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ သွ်မ္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရး တပ္မေတာ္ (RCSS) တုိ႔သည္ တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးပြဲမွ ပါ၀င္မႈမ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆုိင္း ထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၆ ရက္မွ ၇ ရက္ထိ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အထူးအစည္း အေ၀းတစ္ရပ္ကို အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္း ရင္းသား ၁၀ ဖြဲ႕မွ ၂၀၁၉  တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ ၎င္းတို႔အၾကား ဘံုနားလည္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အစိုးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေရြ႕ကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

 

စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ  အက်ဳိးရလဒ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း

စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်ဳိးရလဒ္ဆိုသည္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အားလံုးအတြက္ ပုိမုိ၍ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဘက္မွ တင္လာသည့္ အဆုိျပဳလႊာအား ဥပမာအားျဖင့္ A ဟု တင္စားေခၚဆုိလွ်င္၊  အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ျပန္လည္ တင္လာသည့္ အဆုိျပဳလႊာအား B ဟု ဥပမာ ေပးပါက၊ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး သေဘာတူထား သည့္ တစ္ခုတည္းထြက္လာသည့္ A ႏွင့္ B သည္ အသြင္ေျပာင္း ၿပီး   C  အျဖစ္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိ ရလဒ္ C သည္ ႏွစ္ဖက္က ဘံုလက္ခံသည့္ရလဒ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ တြင္ ျဖစ္ေနသည္မွာ အဆုိျပဳလႊာ A+B အား အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ဘဲ  ေပါင္းစပ္လုိက္ရသည့္ ရလဒ္ AB ျဖင့္သာ ရလဒ္ထြက္လာၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾက  ေသာေၾကာင့္ တစ္ဆို႔မႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ရလဒ္ AB အား ႏွစ္ဖက္လက္ခံသည့္ ရလဒ္ C ျဖစ္ေရး လုပ္ရန္ အဆင့္တစ္ဆင့္ က်န္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိေဆြးေႏြးေရးအဆင့္အား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ ဖက္မွ သေဘာထားရွိထားၾကေသာ္လည္း အစုိးရအေျပာင္း အလဲ  ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦး ေဆာင္ ပါ၀င္သူမ်ား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ AB အျဖစ္သာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ၾကည့္လွ်င္လည္းNCA အခန္း ၁၊ ပုဒ္မ ၁ (က) တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ ပါရွိပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ ဖက္ ဒရယ္အေပၚ အျမင္မတူမႈမ်ားသည္ အစုိးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ရွိေနပါသည္။ အစုိးရ တပ္မေတာ္မွ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္မႈပုံစံကုိ စုစည္းမႈ မၿပိဳပ်က္ လုိသည့္ပုံစံ  (Holding together) ကုိအေျခခံ ႐ႈျမင္ၿပီး  တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွာေတာ့ အတူတကြပူးေပါင္း တည္ေဆာက္သည့္ပုံစံ (Coming together) ကုိအေျခခံကာ စဥ္းစားမႈမ်ား ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ သူမ်ားအၾကားတြင္ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ရရွိရန္မွာ အလြန္အေရး ႀကီး လုိအပ္ေနပါသည္။ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ရရွိၿပီးလွ်င္ တစ္ဆင့္ ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ထားရွိကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္  ေလးစားမႈကို အေျခခံကာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ႏို္င္မွ သာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိျခင္းႏွင့္အညီ NCA အနက္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ၾကား နားလည္မႈတူညီေအာင္ အေက် အလည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ ဖက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုကို  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ အေျခခံအုတ္ ျမစ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(ေနာ္အဲ့ထူးဟဲသည္ NCA  လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဘာ သာျပန္ဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ Communication Consultant အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။)

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here