Home သံုးသပ္ခ်က္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

296
0
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ၀ါးပိတ္ရြာ။ ဓာတ္ပံု - ျမ၀တီ။
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ၀ါးပိတ္ရြာ။ ဓာတ္ပံု - ျမ၀တီ။
Advertise Here

ဤ သံုးသပ္ခ်က္ကို စာေရးသူ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္ေသာ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူ အုပ္စုမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈကို ေလ့လာျခင္း” မွ ရရွိလာသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ထုတ္ႏုတ္၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သုေတသနစာတမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ နံနက္ အ႐ုဏ္တက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စာနယ္ဇင္း သတင္းထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မရင္းႏွီးေသာ သာမန္ ျပည္သူမ်ား သာမက ျပည္တြင္းျပည္ပ စာနယ္ဇင္း သတင္းဌာန အခ်ိဳ႕ကပါ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ သတင္း ေပးပို႔ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေန ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျပည္သူလူထု အတြင္း စိုးရိမ္ပူပင္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ သံသယ ႀကီးထြားလာျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ရွိသူတို႔၏ သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္       ျပန္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ ေရရာမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွဳပ္ေထြးသည့္ ပဋိပကၡ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အေရးရေစသည္။

Advertise Here

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားၿပီး၊ ျဖစ္ပြားဆဲ၊ ျဖစ္ပြားလတၱံ႔ေသာ ပဋိပကၡ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ နက္နဲေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ကြဲျပားေသာ အယူအဆႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားဟူသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္သျဖင့္ ဤ ျပႆနာကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ေဆးၿမီးတို ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္ခန္႔ ေရရွည္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေလာကဓမၼ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး အကဲဆတ္ေသာ ရခုိင္အေရးကို ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရး ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အရာမထင္ခဲ့၊ ေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ စင္စစ္ ရခိုင္အေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာကိစၥတစ္ရပ္ အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ၁၉၇၈ ကပင္ ျဖစ္ၿပီး နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး အၿပီးတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕က ရခိုင္အေရးကို ႏိုင္ငံတကာ အေရးကိစၥ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ကာ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား စတင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ အညီ ေပၚထြန္းလာသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းၿပီးခ်ိန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အ႐ိုက္အရာကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္ခံ ရယူၿပီးေနာက္ ရခိုင္အေရးကို ႏိုင္ငံတကာကိစၥတစ္ရပ္ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၾသဇာတိကၠမ ျပည့္စံုေသာ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ရွဥ့္လည္း ေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္း စြဲသာ” ျဖစ္ေစမည့္ ေျဖရွင္းနည္း ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးတြင္ မႏုႆသုခ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ လူသားလံုျခံဳေရးလမ္းစဥ္ (Human Security) ကို က်င့္သံုးဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ယူဆမိသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာတိကၠမႏွင့္ အာဏာ ခိုင္မာစြာ ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ကာလ အတြင္း ရခိုင္အေရးကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈအား လက္ခံ လိုက္နာျခင္း မရွိလွ်င္ ေနာက္ေနာင္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ ဤ အေရးကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္အေရးကို ေျဖရွင္းရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အခိုက္တြင္ “ေႁမြပူရာ ကင္းေမွာင့္” ျဖစ္ေစေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ကာလတြင္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ အမိန္႔အာဏာ တည္တံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးၿပီး အမိန္႔အာဏာ တည္တံ့မွသာလွ်င္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ၀ါးပိတ္ရြာ။ ဓာတ္ပံု - ျမ၀တီ။
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ၀ါးပိတ္ရြာ။ ဓာတ္ပံု – ျမ၀တီ။

ႀတိဂံသဏၭာန္ပဋိပကၡ

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ပဋိပကၡကို ေယဘုယ် အေနျဖင့္ “ႀတိဂံသဏၭာန္ပဋိပကၡ” (Triangular Conflict) ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုေသာ္ သင့္ႏိုးအံ့သည္။ ဤ ႀတိဂံသဏၭာန္ပဋိပကၡတြင္
(၁) ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား၊
(၂) ရခိုင္မဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား၊
(၃) ဘဂၤလီ* အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ ဘဂၤလီ* အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား (မွတ္ခ်က္ – ဤ အစုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤလီ* မဟုတ္သူ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ အခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္သည္။)
ဟူေသာ အုပ္စု  သံုးစု ပါ၀င္မႈ ရွိေန၏။ ဤ စကားရပ္တို႔တြင္ သံုးစြဲေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဟူသည္မွာ လြန္ကဲေသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ (Ultra Nationalist) ကို ဆိုလိုေပသည္။ ေနာင္လာမည့္ စာပိုဒ္မ်ားတြင္ သံုးစြဲထားေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ဆိုသည္မွာလည္း လြန္ကဲေသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ ကို ဆုိလုိေၾကာင္း တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ အုပ္စု  သံုးစု အတြင္း တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ မႏွစ္သက္မႈ၊ မလိုလားမႈ၊ မုန္းတီးမႈ ရွိေနၿပီး လူမႈေရးရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အရွိတရားျဖစ္စဥ္မ်ား (Multiple Realities) ရွိေနသည္ကို သတိျပဳရာ၏။

ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး

ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတရား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းနာလုပ္ထံုး အဖံုဖံု ရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ  ေလးခုကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ေျဖရွင္းမွသာ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ၎တို႔မွာ
(၁) ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ေျဖရွင္းျခင္း၊
(၂) ေရေျမေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္း ရွာေဖြျခင္း၊
(၃) ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ေရွးရႈျခင္း၊
(၄) ေဒသ အတြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဟုတ္မွန္၍ အက်ိဳး ရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္မီ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ လြန္စြာမွပင္ အေရးပါ၏။ ဟုတ္မွန္ျခင္း ကင္းမဲ့ေသာ၊ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ခုိင္လံုတိက်မႈ မရွိေသာ၊ ဓမၼဓိဌာန္ က်နမႈ မရွိေသာ၊ ဘက္လိုက္မႈ မကင္းေသာ၊ မွ်တမႈ မရွိေသာ၊ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ၊ စိတ္ကူးယဥ္ မွန္းဆခ်က္ကို အေျခခံေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို “မီးေလာင္ရာ ေလပင့္” သည့္ႏွယ္ ျဖစ္ေစတတ္၏။ ဟုတ္မွန္လင့္ကစား အက်ိဳးမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ဖ်က္စီးတတ္၏။ သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးသည္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အလြန္ အေရးပါသည္ကို အက်ယ္ မခ်ဲ႕ေတာ့ၿပီ။

ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေကာလာဟလႏွင့္ မွန္းဆခ်က္မ်ား (Conspiracy Theory)

စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္း အတြင္း ေပၚထြက္လာေသာ ေကာလာဟလမ်ား၊ မွန္းဆသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ Online သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲျခမ္းၾကည့္လွ်င္
(၁) ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္။
(၁ – က) ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍  ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေစရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအဓိက၀ါဒီ (Myanmar Supremacist) တို႔ၾကံစည္ အားထုတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၁ – ခ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ကို မလိုလားသူတို႔က တပ္မေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ဦးေအးေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ဂိုဏ္းခြဲ) ကို အသံုးခ်ကာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ဖန္တီးၿပီး အာဏာ သိမ္းယူရန္ ၾကံစည္ အားထုတ္မႈ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၁ – ဂ) ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို အဆံုးစြန္ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ဖန္တီးလိုက္ေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ေထာင္ေခ်ာက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၁ – ဃ) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစရန္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ႏွင့္ RSO (Rohingya Solidarity Organization) ဟု အမည္တပ္ထားေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႔ တို႔ ပူးေပါင္း        ၾကံစည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၁ – င) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ အတြင္း အရပ္သား ေသဆံုးမႈမ်ားကို အာ႐ုံလႊဲရန္ တပ္မေတာ္က ဖန္တီးလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၁ – စ) တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအဓိက၀ါဒီ (Myanmar Supremacist) တို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၂) အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္၍ အေဆာတလ်င္ အေရးယူ တံု႔ျပန္သင့္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၃) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူနည္းစု ရခိုင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ကို ဘဂၤလီ* အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တို႔က တိုက္ခုိက္ၿပီး နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ရန္ ၾကံစည္အားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၄) ဘဂၤလီ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ဖိႏွိပ္မႈကို မခံႏိုင္သည့္ အဆံုး၌ တံု႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တရားမွ်တေသာ တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္၊
(၅) ဘဂၤလီ* အေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အ       ၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေသြးထိုး လံႈ႕ေဆာ္၍ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ (Violent Jihad) ဆင္ႏြဲလာမည္ ဟူသည့္ ယူဆခ်က္၊
(၆) တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔ ျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ သတိျပဳ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္ အသီးသီးကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တံု႔ျပန္႔မႈ၌အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အုပ္စု သံုးစု ပါ၀င္ေနၿပီး၊ အုပ္စုတိုင္းသည္ ခိုင္မာတိက်မႈ မရွိေသာ၊ မေရရာေသာ၊ အတည္ျပဳရန္ ခဲယဥ္းေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး “ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္စီစဥ္သူ ရွိသည္ ဟူေသာ မွန္းဆမႈ”သို႔မဟုတ္ “လ်ိဳ႕ဝွက္ ပူးေပါင္း ၾကံစည္မႈ တစ္ခုခု ရွိသည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ား” (Conspiracy Theory) ကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ထုတ္ ျပည္တြင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္း အမ်ားစုကို ပဋိပကၡ တားဆီးေရးကို ဦးတည္ေသာ သတင္းေပးပို႔နည္း (Conflict Sensitive Reporting) ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ အားထုတ္၍ ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ – စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူတို႔၏ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ထိပါးျခင္း မရွိေစဘဲ ေရးသားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ျပည္တြင္း ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား၏ မ်က္ႏွာဖံုး စာမ်က္ႏွာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ သတင္းကို ေဖာ္ျပရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွာၾကားခ်က္ ျဖစ္သည့္ — တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေရး — ကို ေကာက္ႏုတ္၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ လူထု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ ရရွိသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾသဇာကို အသံုးျပဳ၍ ပဋိပကၡ တားဆီးေရးကို ဦးတည္ေသာ သတင္းေပးပို႔နည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္မူ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ေစာဒက တက္သူမ်ား ရွိလာၿပီး ၂၀၁၂ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္တို႔မွ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားကို မိမိတို႔ လိုရာ ပံုေဖာ္၍ ျပန္လည္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဘဂၤလီ* အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားတို႔ကလည္း ခိုင္မာတိက်မႈ မရွိေသာ၊ မေရရာေသာ၊ အတည္ျပဳရန္ ခဲယဥ္းေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တန္ျပန္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို မခိုင္လံုေသာ သတင္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ပံုဖ်က္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမ်ားကိုပင္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံရုံးမ်ားသို႔  အျမန္ဆံုး ေပးပို႔ၿပီး မိမိတို႔ အုပ္စုအေပၚ ကရုဏာ သက္လာေအာင္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ အခ်ိဳ႕ကလည္း လူ႔သိကၡာ ေသးသိမ္ ၫႈိးႏြမ္းေစေသာ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထင္ရွားေသာ စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားေရးကို ဦးတည္ေသာ စကားရပ္ ပါ၀င္သည့္  ၀ိ၀ါဒ ကြဲလြဲဖြယ္ရာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကို ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း အားနည္းခ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မွ်တမႈ မရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ တည္းျဖတ္သူ၏ ဘက္လိုက္မႈ မကင္းေသာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ သတင္းေထာက္ ေ၀မိုး ေရးသား၍ The New York Times သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Dozens Believed Killed as Violence Erupts in Myanmar ( https://is.gd/g48ihR ) ကိုု  ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သတင္းေခါင္းစဥ္တြင္ မည္သူ႔ေၾကာင့္ မည္သူေသဆံုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း မရွိဘဲ ဦးတည္ စာဖတ္ ပရိသတ္ အတြင္း ေ၀၀ါး ေထြျပားမႈ (Ambiguity) ႏွင့္ ဆႏၵစြဲ (Prejudice)    ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေရးသားထားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္ ဘက္လိုက္မႈ (Bias by Headline) ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သတင္း စာသားမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အမ်ား သိရွိၿပီး၊ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္ခ်န္၍ လြဲရာဆြဲ ေရးသားျခင္း (Omission Bias) ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ လြဲမွားေစေသာ အေရးအသား (Misleading Statement) မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

အလားတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ သတင္းဌာန တစ္ခုတည္းက ေဖာ္ျပေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ကိုသာ ဖတ္႐ႈသူ၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံတကကာ သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းမ်ားကိုသာ ဖတ္႐ႈသူတို႔၏ အျမင္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ         ျဖစ္စဥ္ကို မွားယြင္းစြာ နားလည္မႈ၊ ယူဆမႈ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က အရပ္သား ဘဂၤလီ* အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ သတ္ျဖတ္ေနသေယာင္ သံသယစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဘဂၤလီ* အခြင့္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ကင္းစခန္းမ်ား စီးနင္းတိုက္ခုိက္ခံရၿပီးေနာက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ ဟူ၍ စြပ္စြဲကာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ၿပီး ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး (Responsibility to Protect) နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္ ေဆာ္ၾသ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ျပဳေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား

သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ ေျဖရွင္းေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္း ေျဖရွင္းမႈ အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရာ၏။

အခင္း ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ပတ္ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္တြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွားအယြင္းမ်ား (Misinformation ႏွင့္ Disinformation) ျပန္႔ႏွံ႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြရွိရသည္။ ဤ ေဆာင္းပါးတြင္ သံုးစြဲထားေသာ Misinformation ဆိုသည္မွာ “မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူက မသိရွိဘဲ ထပ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွားအယြင္းမ်ား” ကို ဆိုလိုသည္။ Disinformation ဟူသည္မွာ “မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူက သိရွိေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွားအယြင္းမ်ား” ကို ဆိုလိုသည္။

သတင္း အခ်က္အလက္ အမွားအယြင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔မႈ ျမင့္တက္ေနလွ်င္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစမည္မွာ မလြဲပင္ ျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မိမိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစံု လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွားအယြင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လ်င္ျမန္စြာ၊ ထက္ျမက္စြာ တံု႔ျပန္ရန္ လိုအပ္ေပသည္္။

စာေရးသူ၏ အယူအဆ အရ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေရွး႐ႈေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရး ဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရး ဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ တိက် ခိုင္လံုေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ ပိုမို ရရွိသျဖင့္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူ လူထု အတြင္း စိုးရိမ္ပူပင္မႈ ေလ်ာ့ပါးေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အားနည္းခ်က္မ်ား

စာေရးသူ၏ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အရ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး သတင္း  အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ လည္ပတ္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

၁။ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆို၍ ႏုိင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္း သတင္းေထာက္မ်ားထံသို႔     ျဖန္႔ခ်ိေၾကာင္း မေတြ႔ရေပ။ ဤ ျဖစ္စဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊     ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မလိုလားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ား၊ ဘဂၤလီ* အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး လႈပ္ရွားသူႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနခ်ိန္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစကားမ်ား ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ တ႐ုတ္၊ စပိန္၊ အာရဗီ ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆို၍ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ သတင္း ျဖန္႔ခ်ိေရး လက္ဦးမႈ အခြင့္အလမ္း ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၂။ အစိုးရထုတ္ သတင္းစာ ျဖစ္ေသာ The Global New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း လြပ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားသည္ အစိုးရထုတ္ သတင္းစာမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာ ဟု မယူဆေသာေၾကာင့္ အစိုးရသတင္းစာပါ အခ်က္အလက္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အျခား သတင္းရင္းျမစ္ မရရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနမွသာ အသံုး      ျပဳ ေလ့ရွိေၾကာင္း ကို သတိျပဳရာ၏။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ ၾသဇာ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္း သတင္းဌာနမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ အထူးေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ (Exclusive Interview) ေဆာက္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ရလဒ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ တံု႔ျပန္မႈကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း တစ္ရပ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

၄။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အရ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းမ်ား အစဥ္တစိုက္ လက္ကိုင္ျပဳထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ဆုိင္ရာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵစြဲ (Prejudice) ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ စဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေနာက္တိုင္း စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ဘာနယ္ေျမ (Cyberspace) တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ တန္ျပန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး (Counter-propaganda) လုပ္ငန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စစ္ပြဲ (Information Warfare) ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ၊ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

၅။ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး အားနည္းခ်က္ ရွိေနသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ား၏ သတင္းျပန္ၾကားေရး အဆက္အသြယ္၊ ကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မွန္ကန္ တိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေနာက္တိုင္း စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရျပန္သည္။ တနည္း ဆုိရလွ်င္ ရွိရင္းစြဲ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္း အားနည္းမႈ ျဖစ္သည္။

၆။ ရခိုင္အေရးကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အကဲဆတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ႐ုတ္ျခည္း ျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးေပၚ ျပန္ၾကားေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကင္းမဲ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသက္၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း ျပန္ၾကားေရး မဟာဗ်ဴဟာ (Crisis Management and Communications Strategy) မရွိဟု ယူဆမိသည္။

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီး ရခိုင္အေရးကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အကဲဆတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ လုိအပ္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳ၊ အတတ္ပညာ အားနည္းခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မေဆာင္ရြက္မီတြင္ ျဖစ္တန္ေျခ ရွိေသာ အေမးအေျဖ၊ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခန္႔မွန္း ေဖာ္ထုတ္၍ ႀကိဳတင္ ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။

၉။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ၍ မွန္ကန္ တိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရျပန္သည္။ လူမႈကြန္ရက္ကို  အသံုးျပဳ၍ သတင္း ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လူမႈကြန္ရက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး (Social Media Management) ဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ ျပဆိုရလွ်င္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ အသံုးတြင္က်ယ္သည့္ # Hashtag ကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၁၀။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး သတင္းျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကား အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပညာရပ္ (Public Relation and Communication) ၊ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန (Domestic Politics)၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး (International Relation) ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ စစ္ပြဲ (Information Warfare) စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ အၾကားအျမင္ ျပည့္စံုသူ မရွိဟု ယူဆဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ ဆုိရလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းတိုမ်ားတြင္ သဒၵါ အမွားအယြင္း၊ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု အမွားအယြင္း၊ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္း အမွားအယြင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၁၁။အခင္းျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားေသာ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုစြာ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာ ထုတ္ျပန္လွ်င္ လူထု အတြင္း စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္သူတို႔ ရည္ရြယ္ေသာ     ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၅ အတြင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မင္ဒါနာအိုေဒသ၌ ျဖစ္ပြားသည့္ မာမာစပါႏို တိုက္ခုိက္မႈ (Mamasapano Clash) အတြင္း က်ဆံုးသြားေသာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ လူထုအတြင္း စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူထု ယံုၾကည္မႈ ရရွိလာျခင္း ကို ေလ့လာသင့္သည္။

၁၂။ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေဒသမွ ပဋိပကၡ ဒဏ္သင့္ လူထု အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္       ျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္လည္း အားနည္းခ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ေနထုိင္ရမည္၊ အကူအညီကို မည္သို႔ ရယူရမည္ ဟူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရးသည္ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ (Information as Aid) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေပမည္။

၁၃။ အခင္း ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသို႔ စာနယ္ဇင္း သတင္းေထာက္မ်ား သြားေရာက္၍ သတင္း ရယူႏိုင္ေစရန္ အစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက စာနယ္ဇင္း ခရီးစဥ္ (Media Visit) ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႐ႈေဒါင့္ စံုလင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ ေပၚထြက္မႈ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ကို ေတြ႔ရသည္။

၁၄။ မွန္ကန္တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ လိုလားသူ၊ အားေပးသူ၊ ေထာက္ခံသူတို႔၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသိမ္းသြင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Radicalization & Propaganda) ကို တန္ျပန္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ (စကားခ်ပ္ – လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြင္း စိမ့္၀င္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ Radicalization အေၾကာင္းကို အေၾကာင္း တိုက္ဆုိက္လွ်င္ သီးျခား ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးသားပါဦးမည္။)

သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳျခင္း

၂၁ ရာစု နည္းပညာ ထြန္းကားမႈသည္ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာတို႔၏ သတင္း ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကို အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာ ျဖစ္ေစ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ၍ သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိမႈ ျမင့္မားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေရး နယ္ပယ္သုိ႔ စာနယ္ဇင္း အတတ္ပညာ မတတ္ေျမာက္သူ၊ က်င့္၀တ္ နားမလည္သူတို႔ ၀င္ေရာက္လာသျဖင့္ တိက်မႈ မရွိေသာ၊ မွ်တမႈ မရွိေသာ၊ တည္းျဖတ္မႈ အားနည္းခ်က္ ရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေရပန္းစား တြင္က်ယ္လာသည္။ ထို႔အျပင္ စာနယ္ဇင္း သတင္းဌာနမ်ားက ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ စစ္ေဆး တည္းျဖတ္ၿပီးသား သတင္းမ်ားကို မယံုၾကည္သူ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာ        ၿပီး၊ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေကာလာဟလ               ျပန္႔ပြားမႈ ျမင့္တက္လာသည္ကို သတိျပဳရာ၏။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ယူလိုသူမ်ားသည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲကာ လုပ္ငန္း အရည္အေသြးကို အဆင့္ ျမွင့္တင္ၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ခိုင္မာ တိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ျပည္သူ လူထု အတြင္း စိုးရိမ္ပူပင္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆမိသည္။

ေမာင္က်ပ္ခိုး
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ျပည့္ႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္။

* ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဟု သံုးႏႈန္းသည္။

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here