Home သံုးသပ္ခ်က္ ပင္လုံဆုိတဲ့ဒုိမီႏုိဖဲတစ္ခ်ပ္

ပင္လုံဆုိတဲ့ဒုိမီႏုိဖဲတစ္ခ်ပ္

269
0
Advertise Here

၂ဝ၁၈၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၆ဝ)မွ Analysis ျဖစ္ပါသည္။

သန္းစုိးႏုိင္ေရးသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟုိတယ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆုိျခင္းသုံးႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၅၊ ၁၆ ရက္ေတြက က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းသုံးႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ခြဲမထြက္ေရးနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မ ေတာ္တည္ရွိေရး ျပႆနာေတြ  ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ဟာ ပိတ္ဆုိ႔ေနတဲ့အတြက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သီးသန္႔အစည္း အေ၀း ေခၚယူက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ားရဲ႕ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းကလည္း အရင္အစည္းအေ၀းေတြ လုိပဲ ဘာဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ မည္မည္ရရမခ်ႏုိင္ဘဲ ခြဲထြက္ခြင့္ျပႆနာ သံသရာလည္ရင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ဆုိၿပီး ဇာတ္ေမ်ာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပလုိက္ျခင္းက“ေပါ့ေစလုိလုိ႔ ေၾကာင္႐ုပ္ထုိးရာက ေဆးအတြက္ေလး” ဆုိသလုိ ပုိမုိ သေဘာထား႐ႈပ္ေထြးစရာ ျဖစ္လာခဲ့သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံး တုံ႔ဆုိင္းရပ္တန္႔သြားေတာ့မယ့္ အေျခ ဆုိက္လာခဲ့ရပါတယ္။

Advertise Here

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သီးသန္႔အစည္းအေ၀း ၿပီး ဆုံးၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေနာင္က်င္းပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အစည္း အေ၀းေတြမွာ KNU အဖြဲ႕အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ ကုိ ယာယီအားျဖင့္ ဆုိင္းငံ့ထားရလိမ့္မယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ စာေရးသား အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ဆုိင္းငံ့ထားရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းက အခု က်င္းပခဲ့တဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ ေခါင္း ေဆာင္အသီးသီး တင္ျပခဲ့တဲ့ သေဘာထားေတြကုိ ဗဟုိေကာ္မတီ မွာ ျပန္ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားဆုံးျဖတ္ ခ်က္ရယူဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အတြက္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ UNFC အဖြဲ႕က KNU ႏုတ္ထြက္တုန္းကလည္း ေစာမူတူးေစးဖုိးရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ယာယီႏုတ္ထြက္တယ္ဆုိၿပီး ေနာက္ဆုံး အၿပီး တုိင္ ႏုတ္ထြက္ဖူးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး ျဖစ္လုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြက KNUအၿပီးတုိင္ ႏုတ္ထြက္သြားမွာကုိ အားလုံးက စုိးရိမ္ေနခဲ့ၾကရပါတယ္။

KNU ရဲ႕ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ ဌာနခ်ဳပ္စခန္းတည္ရွိရာ ေလး၀ါးစခန္းမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၆-၁၀ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ KNU ဗဟုိ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ KNU အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံး တညီတၫြတ္တည္း ပါ၀င္ဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့ ကာလ တစ္ခု ရယူရန္လုိအပ္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ ရာ တရား၀င္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္း ထားၿပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လုိက္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ဆက္လက္က်င္းပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ KNU ပါ၀င္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း တရား ၀င္ အေၾကာင္းၾကားလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ေနၾကတဲ့ Stake Holder မ်ားအေနျဖင့္ NCA အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မ်ား ကြဲလြဲျခားနားေနၾကၿပီး ၎ကုိ ေတ့ေတ့ဆုိင္ဆုိင္နားလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ၎ကုိ ေရွာင္ကြင္းကာ လက္ေတြ႕ တြင္ ကုိယ္နားလည္သလုိ ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ကုိယ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနၾကသျဖင့္ ပုိ၍ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဆင့္ကဲ ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ NCA သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မျပဳႏုိင္ေသးသည့္  ကိစၥမ်ား မည္သုိ႔ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကုိ KNU အေနျဖင့္ Stake Holder မ်ားနဲ႔ အလြတ္သေဘာ ဆက္ လက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ေဖာ္ ျပခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔ဘက္မွ NCA တြင္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားျခင္း မရွိတဲ့ ခြဲမထြက္ေရး ျပႆနာ နဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကိစ္ၥရပ္ေတြကုိ တင္သြင္းလာ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ယင္းႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ  လက္ခံၿပီးမွ သာလွ်င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္ လက္ညႇိႏႈိင္းစရာ ရွိသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ KNU အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား ကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးကိစၥကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သေဘာထား ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ဒီသေဘာထားအရ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးမူကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ လုံၿခံဳေရးအေျခအေန အာမခံ ခ်က္ရွိမွသာ လက္ခံစဥ္းစားမယ့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးနက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်င္းပခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ၊ ကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္  လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္မႈနဲ႔ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္မႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခင္းအက်င္း ေအာက္မွာသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ KNU က ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA လက္ မွတ္ထုိးၿပီးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြသာမက NCA လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသး တဲ့ အဖြဲ႕ေတြပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ ပါ၀င္လာေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္စည္း႐ုံးႏုိင္စြမ္း မရွိရင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူ ေထာင္ရင္း အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ ဖုိ႔ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ အားလုံးပါ၀င္လာေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ KNU အေနနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွတစ္ဆင့္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ဖုိ႔ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးစားသြားမယ္ ဆုိပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သီးသန္႔ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ရွမ္းျပည္ ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (RCSS/SSA) ဟာ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အလြန္အကၽြံနယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕မႈေတြ၊ တပ္သားတုိး ခ်ဲ႕စည္း႐ုံးမႈေတြ လုပ္ေနတာကုိ ဆက္လက္သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ ေၾကာင္း တုိက္႐ုိက္သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ေနာက္ပုိင္း အစီအစဥ္ေတြမွာ အေရးပါတဲ့ Stake Holder ေတြ ဆက္လက္ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာ RCSS/SSA အဖြဲ႕က ၎င္းတုိ႔အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္တစ္ျပည္လုံးမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူ ပြဲ က်င္းပၿပီး ခြဲမထြက္ပါဘူးဆုိတဲ့ စကားကုိ ရွမ္းျပည္သူတစ္ရပ္ လုံးက ေထာက္ခံအတည္ျပဳျခင္း မရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္  ကတိက၀တ္ေတြထဲမွာ “ခြဲမထြက္ဘူး”ဆုိတဲ့ စကားရပ္ မထည့္ သြင္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ RCSS ရဲ႕ ဒီ သေဘာထားဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္ရဲ႕ “ခြဲမထြက္ပါဘူး” လုိ႔ ကတိက၀တ္မျပဳရင္ တန္းတူ ေရးနဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးေရးကုိ အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိ ကေရစီ အခြင့္အေရး ေပးအပ္ဖုိ႔ကုိလည္း အာမမခံႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ ေတာင္းဆုိမႈကုိ တန္ျပန္စိန္ေခၚလုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲမထြက္ ေရးကုိ အာမမခံႏိုင္ရင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ ေရးကုိလည္း လက္မခံႏုိင္တဲ့ သေဘာလည္း သက္ေရာက္ေနပါ တယ္။ ဒီလုိသေဘာထားေတြကို ႏုိင္ငံေရးအရ အေက်အလည္ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံအစည္းအေ၀းေတြ ဆက္က်င္းပေနလည္း ဘာအဓိပၸာယ္ မွ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီညီလာခံေတြကေန တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးေရးဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံမူေတြ ထြက္ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

RCSS ဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တုိင္းလွ်ံမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ၁၆ ႀကိမ္ ေျမာက္ EAOs  ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြး ေႏြးပြဲမွာ ဒုဥကၠ႒ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိင္းယီက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာမွာ ““လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ တစ္ဆုိ႔မႈေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ေနရတယ္။ ေရွ႕ဆက္ လွမ္းဖုိ႔ ခက္ေနၿပီဆုိတာ အားလုံးသိၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းေတြ ဆက္က်င္းပဖုိ႔ ခက္ေနပါၿပီ။ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာဆုိလည္း ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ပူးတြဲေကာ္မတီ (JMC) အစည္းအေ၀းဆုိလည္း အခု ရပ္ထားရတယ္။ JMC အစည္း အေ၀း ရပ္ဆုိင္းထားခ်ိန္ တပ္မေတာ္က ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတယ္။ ဒီဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြ ရဲ႕ အစည္းအေ၀းေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာ က်င္းပခြင့္မေပးတာ အေတာ္ဆုိးတယ္။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးေတြဟာ Bilateral စာခ်ဳပ္နဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္အရ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားတာ ျဖစ္လုိ႔ ျပည္တြင္း မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ အစည္းအေ၀း ေတြ က်င္းပႏုိင္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္း ညႇိႏႈိင္းႀကိဳးပမ္းသြားရမယ္””လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ အသုံးခ်ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕  ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခုမွာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ လုပ္ေနတဲ့ RCSS ရဲ႕ လႈပ္ ရွားမႈေတြကုိ စုိးရိမ္ၿပီး ဒီေတြ႕ဆုံပြဲေတြကုိ ကန္႔သတ္တားဆီးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနပုံရပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းကေန ေျမာက္ပုိင္း အထိ နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာတဲ့ RCSS အဖြဲ႕ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို ကန္႔သတ္တားဆီးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရင္း တအာန္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ (TNLA) နဲ႔ ေျမာက္ပုိင္း SSA တုိ႔ ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား  တုိက္ပြဲေတြ တရစပ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိ ဘာ ၂၄ ရက္က နမ္ၼတူၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းရင္ေက်းရြာအနီးမွာ TNLA နဲ႔ SSA ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ RCSS တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြား ၿပီး စစ္ေျပးဒုက္ၡသည္ တစ္ေထာင္နီးပါးခန္႔ နမ္ၼတူၿမိဳ႕ေပၚကုိ ထြက္ ေျပးခုိလႈံခဲ့ၾကပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ကလည္း သီေပါ ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္လန္းေတာင္အနီး TNLA နဲ႔ SSA ပူးတြဲလႈပ္ရွားရာ ခြင္ထဲကုိ RCSS အဖြဲ႕ ထုိးစစ္ဆင္၀င္ေရာက္လာလုိ႔ တုိက္ပြဲ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ေဒသခံ စစ္ေျပးဒုက္ၡသည္ ေတြကို အကူအညီေပးေနတဲ့ SNLD ပါတီက ရွမ္းတပ္ဖြဲ႕အခ်င္း ခ်င္း၊ တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ပဋိပက္ၡေရွာင္ရွားဖုိ႔ ညႇိ ႏႈိင္းေစ့စပ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ေျမာက္ပုိင္း SSA တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ RCSS က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အင္အားသုံး နယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕  ၀င္ေရာက္လာ တာျဖစ္လုိ႔ ရွမ္းခ်င္းလည္း မမွန္ရင္ တုိက္ရမွာပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ လင္းေခးခ႐ုိင္၊ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) နဲ႔ ပအုိ႔၀္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) တုိ႔ဟာ နမ့္ပန္ျမစ္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ လႈပ္ရွားေနၾက တဲ့အေလ်ာက္ မၾကာခဏ နယ္ေျမစုိးမုိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိ ေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္က လည္း မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားမြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပန္ပီးရြာဘုန္းႀကီး  ေက်ာင္း နံနက္ေစာေစာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ကုိရင္ႏွစ္ပါး ပ်ံ လြန္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ မီးေလာင္မႈဟာ RCSS အဖြဲ႕ မီး ႐ႈိ႕တာျဖစ္တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲေရးသားထားတဲ့ သတင္းတခ်ဳိ႕ ထြက္ေပၚ ခဲ့လုိ႔ PNLO က ေလ့လာစုံစမ္းေနပါတယ္။ RCSS အဖြဲ႕ကေတာ့ အဖြဲ႕ပုိင္ Tai Freedom သတင္းဌာနကတစ္ဆင့္ ၎င္းတုိ႔အဖြဲ႕နဲ႔ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ ျငင္းပါတယ္။ PNLO ဒုဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ ထြန္းကေတာ့ ““လက္ရွိအေျခအေနဟာ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခ အေနျဖစ္ေတာ့ ပဋိပက္ၡေတြ မႀကီးထြားေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္း သိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ခုအေနအထားမွာ ပအုိ႔၀္နဲ႔ ရွမ္း ၾကား ပဋိပက္ၡမႀကီးထြားေအာင္ သတိနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေန တယ္””လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၂၃ မ်ဳိးတုိ႔ ေရကုိ  တားလုိ႔ ၾကားမထင္ေအာင္ ပူးကပ္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ရွမ္းျပည္မွာ အမ်ဳိးသားေရးမီးတစ္စ က်တာနဲ႔ တစ္ေတာလုံး ေလာင္ႏုိင္တဲ့ ေလာင္စာေတြက ေနရာအႏွံ႔ က်ဲျပန္႔လုိ႔ေနပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ကုိ  KNU ပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ RCSS အဖြဲ႕က NCA စာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲစဥ္က ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ မွတ္ထုိးခ်ိန္ေရာက္မွ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ KIA ဦးေဆာင္တဲ့ ပေလာင္ (TNLA)၊ ကုိးကန္႔ (MNDAA)နဲ႔ ရခုိင္တပ္ဖြဲ႕တုိ႔က NCA လက္မွတ္မထုိးဘဲ တုိက္ပြဲအျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၾက ပါတယ္။ ၀အဖြဲ႕ (UWSA) နဲ႔ မုိင္းလား (NDAA) တုိ႔က NCA လက္မွတ္လည္း မထုိး၊ စစ္ပြဲလည္း မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ NCA သုံးႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေျမာက္ပုိင္း FPNCC  ခုနစ္ဖြဲ႕တုိ႔က NCA ကုိ လက္မွတ္မထုိးခဲ့ေပမယ့္ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ပင္လုံညီလာခံ ပါ ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ KNU နဲ႔ RCSS တုိ႔က NCA နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္သလုိ ပင္လုံညီလာခံလည္း ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ခက္ေနၿပီမုိ႔ ေဘးထြက္ထုိင္မယ့္ သေဘာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ပင္လုံဆုိတဲ့ အဓိက ဒုိမီႏုိ (Domino) ဖဲခ်ပ္ လဲရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဖက္ဒရယ္မူ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပဳျပင္ေရး နဲ႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတဲ့ ဖဲခ်ပ္ေတြလည္း ၿပိဳလဲသြားႏုိင္ ပါတယ္။

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here