Home သံုးသပ္ခ်က္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္

223
0
Advertise Here

၂ဝ၁၉၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၆၁)မွ Analysis ျဖစ္ပါသည္။

သန္းစုိးႏုိင္ေရးသည္

                        ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ တပ္ မေတာ္ကNCA လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ က်န္ရွိေနတဲ့ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအလုိက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ငါးခုမွာ ေလးလတာ စစ္ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလုံး ရပ္ဆုိင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္ရပ္ေပးမယ့္ တုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္ နယ္ေျမငါးခုမွာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္းနဲ႔ ႀတိဂံေဒသ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမ အလုိက္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလုံး ရပ္ဆုိင္းေပး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Advertise Here

                       ဒီလုိ တပ္လႈပ္ရွားမႈ ရပ္ဆုိင္းထားတဲ့ ကာလအတြင္း စစ္ ဆင္ေရးနယ္ေျမအလုိက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာနႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆုိင္ရာ ကိစ္ၥရပ္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ႏွင့္ လုိအပ္ ပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိလည္း  ဖြဲ႕စည္းေပးလုိက္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ မွာ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး အျခားတပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးရွစ္ဦး ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအဖြဲ႕အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြအရ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ပါက တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအလုိက္ ေဆြး ေႏြးမႈေတြလည္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

                            ဒီတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ရဲ႕ အပုိဒ္ ၅ မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ ေျခာက္ရပ္နဲ႔ စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ထူးျခားတဲ့ အေလ်ာ့အတင္းနဲ႔ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း မႈေတြကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕  မူ၀ါဒ ေျခာက္ရပ္အနက္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းရယူေရး၊ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္ႏွင့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရး သုံးပါးရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရကုိ လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ မူ၀ါဒ ေျခာက္ ရပ္အနက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတုိင္း ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အသုံးခ် အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ စတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိသာ ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိအပ္မယ္ လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒ ေျခာက္ ခ်က္ထဲက ျဖဳတ္ပယ္လုိက္တဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလုံးဟာ NCA စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚ နား လည္ဖြင့္ဆုိမႈ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မၾကာခဏ အျငင္းပြားခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေတာ့ ျဖဳတ္ပယ္ပစ္လုိက္ပါၿပီ။

                            အထူးသျဖင့္  တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ကုိင္စြဲမယ့္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕  မူ၀ါဒေလးရပ္ဟာ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူ လူထု ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြကုိ ဘက္အသီးသီးက ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိမႈေတြသာ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီမူ ေတြထဲမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း အျပန္ အလွန္ အင္အားသုံးတုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္မႈမျပဳရန္ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္း ကာ ကြယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားအဆင့္ဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္မႈ လုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္နဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူရပါမယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တုိက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားကုိ ၎င္းတုိ႔ မူလေနရပ္မ်ားသုိ႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ေပးႏုိင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္က လုိအပ္သလုိ ပူးေပါင္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အပုိဒ္ ၁၀ မွာေတာ့ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္မႈနဲ႔အတူ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြမွာ  တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စြမ္းအားရွိသမွ် ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

                          တပ္မေတာ္ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ ဘာ ၂၁ ရက္က သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲမွာ သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက တပ္မ ေတာ္ဘက္မွ သတင္းမထုတ္ျပန္မီ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ လာ၍ ျပသခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီမတုိင္ခင္ကလည္း အစုိးရဘက္နဲ႔ တပ္ဘက္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစ္ၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကာခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ ရွိ ေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပသြားခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကုိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန က ႀကိဳဆုိေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရာမွာ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ သလုိ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ ရွစ္ဖြဲ႕လုံး ၂၁ ရာစုပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ုိင္းကုိ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိလာေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

                          တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NCA လက္ မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ၁၀ ဖြဲ႕ကေရာ NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရ ေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကပါ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ႀကိဳ ဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မွာ ေျမာက္ပုိင္းသုံးဖြဲ႕ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ရန္ လက္ခံလုိက္ျခင္းဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒေရးရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈတစ္ ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေပါင္း လက္ၡဏာေဆာင္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ NCA အေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ မတူညီဘဲ ကြဲလြဲစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခြင့္ကုိ လမ္း ဖြင့္ေပးတာ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္လုိ႔ KNUဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္က ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။RCSS  ကလည္း တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ သီး သန္႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိအပ္ေနခ်ိန္မွာ အခုလုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ကုိ တပ္မေတာ္က လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။

                           ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ထဲမွ ၀အဖြဲ႕   (UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIA) မုိင္း လားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP) တုိ႔ကလည္း ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကုိ ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။UWSA လား႐ႈိးဆက္ဆံေရး႐ုံး တာ၀န္ခံ ဦးညီရမ္းက ““ဒါမ်ဳိး တစ္ခါမွမရွိခဲ့ဖူးေသးဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးႀကီးေတာ့ ပြင့္သြားၿပီလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိ႔ ရပါၿပီ”” လုိ႔ ဆုိခဲ့ ပါတယ္။KIA (ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ) ကလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ဟာ ေရရွည္တည္ တံ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္း ေရးအတြက္အေထာက္ အကူျပဳမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါတယ္။

                          သုိ႔တုိင္ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၾကားထဲမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မတူတဲ့ သေဘာထားအခ်ဳိ႕ ရွိေနခဲ့ ၾကတာကုိ ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကုိ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕ကို ခ်န္မထားဘဲ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ ေၾကညာေပးေစလုိတဲ့ ဆႏၵ ရွိခဲ့ၾက ပါတယ္။KNU အဖြဲ႕အစည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွး႐ႈၿပီး စစ္ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕မွာ အပစ္ရပ္ေပးခဲ့ျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိေပမယ့္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ေၾကညာေပးေစလုိေၾကာင္းနဲ႔ ေလးလကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း တုိေတာင္းလွေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလားတူKIA အဖြဲ႕ကလည္း တစ္ျပည္ လုံး အပစ္ရပ္ေရးကုိ ေၾကညာေစလုိေၾကာင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္း အပစ္ရပ္ၿပီး အေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ေဒသမွာ အႀကီး အက်ယ္ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲေနတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

                        တပ္မေတာ္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ဩန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက “စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ ရပ္ဆုိင္းရာမွာ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ မပါျခင္းဟာ ရခုိင္ျပည္ နယ္မွာ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားမႈ ရွိေနတဲ့အတြက္ စစ္ေရးလႈပ္ ရွားမႈ ရပ္ဆုိင္း၍ မရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ (AA) အဖြဲ႕နဲ႔ ေဆြး ေႏြးညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပ သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရခုိင္တပ္ဖြဲ႕ (AA) ရဲ႕ အေနအထားဟာ အထိအရွ မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ဖုိ႔  အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ရခုိင္သမၼတႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရး အမ်ဳိးသားေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အတူ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခု ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ အေရြးမွားရင္ ၉၀ ခုႏွစ္က ယူဂုိဆလပ္ႏုိင္ငံ လုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိတ္စိတ္ အဩာဩာ ဖ႐ုိဖရဲ ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္ပါ တယ္။ တုိင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈကုိ ရပ္ခံကာကြယ္မွာလား၊ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔ အမ်ဳိးသား နယ္ပယ္တစ္ရပ္အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္မွာလားဆုိတာ ေရြးခ်ယ္ရ ေတာ့မွာပါ။

                           ၂၀၁၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ  ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ အတက္၊ အက်၊ အေကြ႕အေကာက္မ်ားႏွင့္ လႈိင္းထေနခဲ့တာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP) နဲ႔ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔ NCA စာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ေရးထုိးခဲ့လုိ႔ အစေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လမ္းေဖာက္တဲ့ ကိစ္ၥအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး KNUတပ္ဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕နဲ႔ တပ္မ ေတာ္တုိ႔ တုိးတုိက္မႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖန္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမယ့္ ေနရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔RCSS  တုိ႔အၾကား သေဘာထား တင္းမာခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒီလုိ သေဘာထား တင္းမာမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တတိယအေက်ာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမွာ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူ ေတြ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီေနာက္ပုိင္းမွာ ေျမာက္ဘက္နဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသထဲမွာ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ ေတြကုိ တပ္မေတာ္က အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့လုိ႔ တ႐ုတ္ တပ္မေတာ္က နယ္စပ္မွာ အပစ္ရပ္ဖုိ႔ ရာဇသံေပးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာRCSS အဖြဲ႕ရဲ႕  ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕(TNLA) SSPP ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕တုိ႔နဲ႔ တုိင္းရင္း သားတပ္ဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ထိေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြဟာ ပအုိ႔၀္ေဒသအထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေန တင္းမာ႐ႈပ္ေထြးလာတဲ့အတြက္ NCA လက္မွတ္ထုိးပြဲ သုံးႏွစ္ ျပည့္အခမ္းအနားမွာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ခြဲမထြက္ေရးနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ေရးကိစ္ၥ ေတြ ေဆြးေႏြးၾကရာကေန တင္းမာမႈေတြ ျပန္ေပၚေပါက္လာခဲ့ ျပန္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းေနာက္ပုိင္းမွာ အင္အားႀကီး လက္ နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့KNU နဲ႔RCSS တုိ႔က တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ျခင္းက ရပ္ဆုိင္းမယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပ်က္ေတာ့မလားဆုိတဲ့ ေသာကေတြ စုိး ရိမ္ေရမွတ္အထိ တက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလုိနဲ႔ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာမွာ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတဲ့ စတုတၳအေက်ာ့ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံကုိ မက်င္းပႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၂၀၁၉ ထဲ ေရႊ႕သြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

                                 ၂၀၁၈ ကုန္ခါနီးအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရထားႀကီး ေရွ႕မတုိး ေနာက္မဆုတ္သာနဲ႔ အေမွာင္ထဲ တန္႔အီရပ္ေနဆဲမွာ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္အလင္းေရာင္ျပကာ လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၂၀ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျပည့္ေျမာက္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားေၾကာင္း၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ ျပည္သူ႔လက္ထဲ အပ္ႏွင္းမယ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္  ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ျပည္သူလူထုကုိ ကတိက၀တ္ျပဳၿပီးေနာက္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး သတ္မွတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္က ၂၀၁၉ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပး႐ုံမက သဲျဖဴခင္း ရာဇမတ္ကာေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္စရာေတြ ေ၀ဆာေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

  • #Than_Soe_Naing
  • #mawkun
  • #magazine
  • #chronicle 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here