Home သံုးသပ္ခ်က္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔ လုိ

စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔ လုိ

63
0
စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔လုိ
စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔လုိ
Advertise Here
၂ဝ၁၉၊ ေမလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၆၅)မွ  Analysis ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာစုိးခုိင္ ေရးသည္။

လူသားေတြဟာ အသက္ရွင္သန္ဖို႔၊ က်န္းမာ ႀကံ႕ခိုင္ဖို႔နဲ႔ စြမ္းအင္ရရွိဖို႔ အစားအစာ (Food) နဲ႔ ေရအပါအဝင္ အရည္မ်ဳိးစံု ေသာက္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ စားသံုး၊ ေသာက္သံုးသမွ်ေတြဟာ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းျခင္း (Safe)၊ အာဟာရျပည့္စံုျခင္း (Nutritious)၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္ျခင္း (Healthy) ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္းပါပဲ။

Advertise Here

အဲဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေစဖို႔ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံ သေဘာတူတဲ့ အရည္အေသြးနဲ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ (Quality and Standard) ကုိ ႏုိင္ငံအသီးသီးက တရားဝင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲက တစ္ခ်က္ခ်က္နဲ႔ လြဲ မွားေနရင္း “စားသုံးရန္မသင့္” လုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီး တားျမစ္ပိတ္ပင္ ျခင္း (Ban)၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း (Recall)၊ ဖ်က္ဆီး ေဖ်ာက္ ပယ္ျခင္း (Demage/Discard) နဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။

စားေသာက္ကုန္ပစ္ၥည္းတစ္ခု အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ စားသုံးရန္ သင့္၊ မသင့္ကုိ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈ ေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးရတဲ့ အလုပ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြ က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္အသိေပးခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုကုိ အသိေပးကာကြယ္ေပးရပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ အစုိးရရဲ႕ တရားဝင္ ခန္႔အပ္တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ႏွင္းခ်က္အရ (Seasonal Warning/Recommmendation) ရာသီအလုိက္ စားသုံးရန္ မသင့္၊ စားသုံးရန္ တုိက္ တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကုိ စားသုံးသူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ (Public Alert/Recommend) လုပ္ၾကပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး စနစ္တက် ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ အစုိးရက တရားဝင္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးလုပ္ေဆာင္ ေစတဲ့ ဌာနဆုိင္ရာေတြအျပင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ပူး ေပါင္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈအတြက္ (Third Party Inspection and Calibration) သီးျခားစစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈ အဖြဲ႕ အစည္းကုိ အစုိးရဌာန၊ စားသုံးသူနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္ အၾကား တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ အျပည့္ အစံု အမွန္အကန္ကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္က ၾသဇာရွိ အဖြဲ႕ အစည္း၊ ပုဂ္ၢိဳလ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမိတ္ဆက္ေပးမႈနဲ႔ အစိုးရဆီ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရပါတယ္။ အဲဒီလို တင္ျပ ရာမွာ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ (About us)၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပညာ ေရးေနာက္ခံ၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေတြ႕အႀကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Who we are)၊ မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမွတ္တမ္း (What we do)၊ အစီ အစဥ္ ေရးဆြဲႀကံရြယ္ထားမႈ (Investors, Donation sources, Accounting and Auditing records)၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈအဖြဲ႕အစည္း (Partners and Coordinators) စာရင္းကို အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူသိေအာင္ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပေၾကညာရပါတယ္။

အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ပုဂၢလိကျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖြဲ႕ စည္းမွတ္ပံုတင္ခြင့္၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေဘာင္ အတြင္းက လိုက္နာၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေနတာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ခြင့္ဆိုတဲ့အတိုင္း ဒီျပင္ပ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြ အေနနဲ႔ ဖိအားခံစားမႈရၿပီး တာဝန္ဝတၱရား ပိုၿပီးေက်ပြန္ေအာင္၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစား ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈမွာ အဟန္႔အတား တစ္စုံတစ္ ရာ အတိုင္းအတာ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပုဂၢလိက အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကို အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု တင္ျပခိုင္းတာက ဒီအဖြဲ႕အစည္း ေတြထဲမွာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးခ်င္လို႔ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕ ရွိသလို အမည္ခံကိုယ္က်ဳိးရွာ အမႈိက္ သ႐ုိက္ စုန္းျပဴးအဖြဲ႕ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ စည္းလြတ္ေဘာင္ လြတ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ၿပီး ထင္ ေပၚေက်ာ္ၾကားေရးနဲ႔ ရန္ပံုေငြအလြဲသံုးစားျပဳ ကိုယ္က်ဳိးရွာေရးမျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္နဲ႔ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ ျပည္သူသို႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး လူသိမ်ားေအာင္၊ အလွဴေငြ ပိုမို ရရွိလိုမႈအေျခခံၿပီး ျပည္သူလူထု စားသံုးသူမ်ားထိတ္လန္႔ေစျခင္း (Public Scare) ကို ျပည္သူသို႔သတိေပးျခင္း (Public Alert) အသြင္ယူ ကိုက္က်ဳိးရွာျခင္း မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမွာ စဥ္းစားစရာရွိလာတာက ပုဂၢလိက ဓာတ္ခြဲစမ္း သပ္ခန္း (Third Party Laboratory) ေတြရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္ ႏိုင္မႈပါပဲ။ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ (Food Safety) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူလူထုကို ေၾကညာအသိေပးထုတ္ျပန္ရာမွာ သတ္မွတ္လိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းေတြ ရွိပါတယ္။

() သိပၸံနည္းက်သက္ေသခိုင္မာမႈရွိရမယ္ (Scientific Based approved evidence)

() မိမိရဲ႕ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ တရားဥပေဒ အေျခခံတဲ့ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ ရွိရမယ္။

() သက္ဆိုင္ရာရဲ႕ ဆင့္ေခၚမႈအရ မိမိရဲ႕ အမ်ားျပည္သူ စားသံုးသူ မ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို တိက်ျပည့္စံုစြာ ရွင္းလင္းသက္ ေသျပႏိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။

() ျပည္သူလူထု စားသံုးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေတာင္းဆို လာရင္ ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း ရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ စည္း ကမ္းခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္တတ္တာက တစ္ခါတစ္ရံ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနရဲ႕ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈဟာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္း သို႔ မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ မတူကြဲျပားေနတတ္ရာ အဲဒီလို ျဖစ္လာရင္ ဘယ္သူက ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္ေပးမွာလဲဆိုတဲ့ အက်ပ္အတည္းပါပဲ။

ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရက တာဝန္ေပးခံရမႈနဲ႔ တရားဝင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကိုယ္စား လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ (ISO ၁၇ဝ၂၅ ) စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီေသာ အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ကုန္ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ FDA (Food and drug Administration)USDA (United States Department of Agriculture)CDC (Center of Disease Prevention and Control)FSIS( Food Safety Inspection Services) လို ဌာနေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ပညာရွင္ေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြ၊ ဓာတ္ခဲြခန္းေတြ၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနေတြ အျပည့္အစံုနဲ႔ လည္ပတ္ေနသလို ပုဂၢလိက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ဟာ လည္း အဆင့္တူပညာရွင္ေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ အေဆာက္အအံု၊ အေထာက္အပံ့ (Facilities) ေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတြ ရွိပါတယ္။

အဲဒီမွာျဖစ္တတ္တာက တစ္ခါတစ္ရံ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာနရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္နဲ႔ ပုဂၢလိက အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ ကြဲျပားတဲ့အခါ တရား႐ုံးေတာ္သို႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေျဖ ရွင္းရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္ေတြမွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ ေတာ္ေကာ္မတီက ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း (Senate Hearing) ဆင့္ေခၚရပါတယ္။ အဲဒီၾကားနာမႈ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို တရား႐ုံးကို ေပးပို႔ၿပီး တရားသူႀကီးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားျပည္သူစားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္း လုံၿခံဳစြာ စားသံုးႏိုင္မႈအတြက္ FDA (အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး ဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန)YCDC (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ)Department of Agriculture (စိုက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးဌာန) Ministry of Industry (စက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန)ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ UMFCCI (ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္) လက္ေအာက္ခံ JICA ဓာတ္ခြဲခန္းတို႔လည္း ရွိကာ သားငါးစားသံုးမႈအတြက္ Venerinary Department (ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန)၊ သားသတ္႐ုံ (YCDC) နဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနဓာတ္ခြဲခန္းတို႔လည္း ရွိပါတယ္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနဓာတ္ခြဲခန္းဟာ ၂ဝ၁၂ မွာ ISO-၁၇ဝ၂၅ Certificate (ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္) ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ စစ္ေဆးႏိုင္မႈနယ္ပယ္ (Parameter) အေနနဲ႔ EU Requirement (ဥေရာပသမဂၢစံႏႈန္း) က သတ္ မွတ္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ျပည့္မီေအာင္ စစ္ေဆး ဓာတ္ခြဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

အဓိက အေၾကာင္းရင္းက ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ သားငါးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် စားသံုးမႈအတြက္ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ဓာတ္ခြဲ ခန္းေတြကို လာေရာက္ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေသးတာ ေတြ႕ရသလို လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဒီအေၾကာင္းအရာကို အဆိုျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း မရွိေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္နဲ႔ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ရာမွာ အဓိက ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲက အရည္အေသြး (Quality) နဲ႔ စံခ်ိန္ စံညႊန္း (Standard) ကိစၥပါပဲ။

ႏိုင္ငံဝင္ေငြတိုးေစဖို႔နဲ႔ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္အတြက္ နည္း ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ အစိုးရက ေခတ္မီဓာတ္ခြဲခန္းနဲ႔ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မွာလား။ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကေန ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္နဲ႔ ေစ်းကြက္ကြန္ရက္ေတြ ရယူမွာလားဆိုတာ အစိုးရက သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။

Office :

ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း

အမွတ္(၁၂၁)၊တတိယထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ၄၉ လမ္းေထာင့္၊
ပုဇြနေ္တာင္ၿမဳိ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဖုန္း- ဝ၉၃၁၃၄ဝ၂၃၉ ၊ ဝ၉၇၉ ၁၆၆၃ဝ၆၅ ။

 

websitelinkWebsite: http://www.mawkun.com

E-mail: mawkunmagazine@gmail.com

 

Advertise Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here